Comunicate

05.11.2020 - Un drept cuvenit: sporul pentru risc și suprasolicitare neuro-psihică trebuie acordat în cuantumul maxim prevăzut de lege, de 25%

05.11.2020 - Un drept cuvenit: sporul pentru risc și suprasolicitare neuro-psihică trebuie acordat în cuantumul maxim prevăzut de lege, de 25%

Ex unic

FSNPPC/Nr. 208 din 05.11.2020

Se transmite electronic/fax

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Ion Marcel -VELA, ministru

În calitate de partener de dialog social È™i de organizaÈ›ie sindicală reprezentativă la nivelul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, recunoscută de Tribunalul Municipiului BucureÈ™ti, în baza Legii nr. 62/2011, FederaÈ›ia noastră apără drepturile È™i promovează interesele profesionale, sociale È™i economice ale funcÈ›ionarilor publici cu statut special - poliÈ›iÈ™ti din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.   

Prin prezenta, vă solicităm să utilizaÈ›i prerogativele conferite de calitatea de ordonator principal de credite È™i să demaraÈ›i procedurile de rigoare, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care stipulează:

,,Judecătorii de la Înalta Curte de CasaÈ›ie È™i JustiÈ›ie, de la curÈ›ile de apel, tribunale, tribunalele specializate È™i judecătorii, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanÈ›e, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, personal de specialitate juridică asimilat magistraÈ›ilor, magistraÈ›ii-asistenÈ›i de la Înalta Curte de CasaÈ›ie È™i JustiÈ›ie, asistenÈ›ii judiciari, inspectorii judiciari, personalul auxiliar de specialitate, personalul de specialitate criminalistică È™i personalul auxiliar de specialitate criminalistică din cadrul Institutului NaÈ›ional de Expertize Criminalistice È™i al laboratoarelor de expertize criminalistice, ofiÈ›erii È™i agenÈ›ii de poliÈ›ie judiciară, precum È™i specialiÈ™tii din cadrul DirecÈ›iei NaÈ›ionale AnticorupÈ›ie, DirecÈ›iei de Investigare a InfracÈ›iunilor de Criminalitate Organizată È™i Terorism, personalul de probaÈ›iune beneficiază È™i de un spor pentru risc È™i suprasolicitare neuropsihică de până la 25%, respectiv de un spor pentru păstrarea confidenÈ›ialității de până la 5%, aplicate la salariul de bază lunar, respectiv la indemnizaÈ›ia lunară de încadrare”.

Considerăm că actualul spor acordat poliÈ›iÈ™tilor, care variază între 5-20%, funcÈ›ie de structura în care-È™i desfășoară activitatea, nu este de natură să compenseze privaÈ›iunile È™i complexitatea efortului depus de speciliÈ™tii din structurile de investigaÈ›ii criminale, de combatere a criminalității organizate, de acÈ›iuni È™i intervenÈ›ii speciale, din centrele de arest-transfer, de criminaliÈ™ti etc.

Din acest considerent, dar È™i din cauza programului suprasolicitant È™i a riscurilor profesionale specifice, în ultimii ani foarte mulÈ›i poliÈ›iÈ™ti au solicitat mutarea pe alte funcÈ›ii, în prezent existând un deficit major de specialiÈ™ti în aceste domenii foarte importante de activitate.

În consecință, apreciem că sporul pentru risc È™i suprasolicitare neuro-psihică trebuie acordat la nivelul maxim al cuantumului prevăzut de lege – 25%.

      Rugăm răspuns la adresa de e-mail din antet.

Cu stimă,

PREȘEDINTE FSNPPC

Dumitru COARNÄ‚

Parteneri SNPPC: