Comunicate

21.02.2020 - COMUNICAT: FSNPPC nu este de acord cu proiectele unor acte normative inițiate de MAI, care adaugă la lege și nu respectă decizii ale CCR/ICCJ

21.02.2020  -    COMUNICAT:  FSNPPC nu este de acord cu proiectele unor acte normative inițiate de MAI,  care adaugă la lege și nu respectă decizii ale CCR/ICCJ

     

Ieri, 20 februarie, a avut loc o ședință de dialog social la sediul MAI, pentru dezbaterea a două proiecte de acte normative care privesc drepturile profesionale și financiare ale angajaților:

1 - Normele metodologice de aplicare a HG nr.714/2018 privind drepturile pentru delegare, detaÈ™are È™i deplasare în interesul serviciului;

2 - modificarea È™i completarea OUG nr.114/2018 (vizând aplicarea salarizării la nivel maxim – recalcularea pentru viitor È™i acordarea restanÈ›elor, în ,,viziunea” MAI).

M.A.I. a fost reprezentat de secretarul de stat Norocel-Pomiliu Stroe, însoÈ›it de responsabili ai inspectoratelor generale - structuri de Resurse Umane, Juridice È™i Financiare, iar FSNPPC de către Dumitru Coarnă, preÈ™edinte, È™i Marius Ionescu, vicepreÈ™edinte È™i coordonator Departamentul Juridic SNPPC.

Referitor la punctul 1 (succint)

Pentru decontarea transportului, MAI are în intenÈ›ie să modifice actuala reglementare - care ia în calcul distanÈ›a de la centrul localității de domiciliu la centrul localității unde se efectuează misiunea - în sensul de a impune ca referință distanÈ›a dintre limitele administrativ-teritoriale ale localităților, în condiÈ›iile în care sunt foarte multe cazuri în care acestea au limite extravilane foarte apropiate sau chiar comune (lipite). Altfel spus, în aceste situaÈ›ii MAI legiferează o ,,amputare” a unor drepturi acordate printr-un act normativ superior, încălcând Legea 24/2000 privind tehnica legislativă.

În concret: dacă proiectul MAI va fi pus în aplicare, poliÈ›iÈ™tii, dar È™i toÈ›i cei care vor fi implicaÈ›i în misiuni, cu ocazia alegerilor din acest an etc., ar trebui să achite din propriul buzunar costul aferent pentru distanÈ›e ce pot ajunge È™i la peste 50-60 km. De exemplu: cazul celor din comunele aflate în vecinătatea imediată a municipiilor reÈ™edință de judeÈ›, cu limite extravilane lipite; pentru deplasare la o secÈ›ie de votare situată în localitatea învecinată, aflată în limita diametral opusă domiciliului, un poliÈ›ist va parcurge cele două localități, de la o extremă la cealaltă, pe cheltuiala sa, deoarece MAI va considera că între cele două localități nu există nicio distanță (!!!).  ,,Curat murdar”!

ReprezentanÈ›ii FSNPPC au susÈ›inut vehement necesitatea adoptării unei reglementări  juste, care să nu adauge la lege (în acest caz, este vorba de HG 714/2018 privind drepturile pentru delegare, detaÈ™are È™i deplasare în interesul serviciului, care este mai favorabilă poliÈ›istului decât proiectul în discuÈ›ie).

Referitor la punctul 2

AÈ™a cum am È™i comunicat MAI, în scris (vezi informarea din 19 februarie, pe site-ul SNPPC), considerăm că proiectul de act normativ iniÈ›iat nu acordă ÎN INTEGRALIATE ȘI LA TIMP drepturile recunoscute de Deciziile CCR È™i ICCJ; practic, MAI interpretează în viziune proprie deciziile instanÈ›elor supreme, evident în defavoarea angajaÈ›ilor, fapt pentru care am solicitat reglementarea problemei, în cel mai scurt timp È™i în mod just, prin Ordin de ministru sau Notă-raport (modificarea programului de salarizare È™i adaptarea la cerinÈ›ele CCR/ICCJ). În acelaÈ™i timp, continuăm miile de procese civile deschise ordonatorilor de credite, pentru membrii SNPPC, care ne-au dat mandat scris, în acest sens, È™i pentru cei care ne vor solicita acest lucru.

Date de background

Pentru relevanță, redăm, parÈ›ial, o Decizie a ICCJ privind interpretarea juridică a sintagmelor stufoase utilizate în legislaÈ›ia salarizării, legislaÈ›ie pe care MAI nu o recunoaÈ™te, parÈ›ial, È™i prin aceasta ,,salarizează în minus” (!!!), de ani buni:

,,Necesitatea asigurării unei remuneraÅ£ii echitabile în condiÅ£iile prestării muncii în aceleaÅŸi condiÅ£ii, remuneraÅ£ie egală pentru muncă egală, este principiul instituit începând cu anul 2015, prin Legea nr. 71. În măsura în care în discuÅ£ie este incidenÅ£a prevederilor legale în baza cărora personalul încadrat în instituÅ£iile ÅŸi autorităţile publice, care avea un nivel al salariului de bază ÅŸi al sporurilor mai mic decât cel stabilit la nivel maxim în cadrul aceleiaÅŸi instituÅ£ii sau autorităţi publice pentru fiecare funcÅ£ie/grad/treaptă ÅŸi gradaÅ£ie, trebuie să fie salarizat la acest nivel maxim, dacă îÅŸi desfăşoară activitatea în aceleaÅŸi condiÅ£ii, eliminându-se astfel diferenÅ£ele salariale rezultate, este lipsită de relevanţă distincÅ£ia între gradul, treapta de salarizare, vechimea în muncă, pe de o parte, funcÅ£ia, clasa de salarizare, gradul profesional, pe de altă parte, ca urmare a eliminării treptelor de salarizare (care nu s-au aplicat), esenÅ£ial fiind să se asigure salarizarea intimaÅ£ilor - reclamanÅ£i la nivel maxim pentru funcÅ£ia publică ocupată.

Pentru funcÈ›ii identice ca si coeficient, conform legii, nu pot fi acordate decat salarii de funcÈ›ie identice. Acesta este evident scopul legiuitorului cand stabileste funcÈ›iile în legislaÈ›ia de salarizare. Diferenta intre structuri, nivel etc. o fac sporurile. În notele de fundamentare la O.U.G. nr. 20/2016, se prevede la pagina nr. 3  că modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență vizează: I. Reducerea disfuncÈ›ionalităților de încadrare în sistemul public, prin: a) eliminarea diferenÈ›elor de salarizare pentru funcÈ›ii egale È™i muncă egală în cadrul aceleiaÈ™i unități, prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată la nivelul instituÅ£iei publice, autorităţii publice, unităţii pentru toate familiile ocupaÈ›ionale, în limita alocărilor bugetare; legiuitorul observă disfuncÈ›ionalitățile, diferenÈ›ele de salarizare pentru funcÈ›ii egale È™i muncă egală, urmărind prin adoptarea OUG aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată È™i eliminarea diferenÈ›elor de salarizare, nefăcând nicio diferență între diferitele categorii de personal.

Legea 71/ 2015 prevede ca personalul plătit din fonduri publice, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază/indemnizaÅ£iilor de încadrare, aferent unui program normal al timpului de muncă, mai mic decât cel stabilit în plată la nivel maxim pentru fiecare funcÅ£ie, grad/treaptă, gradaÅ£ie, vechime în funcÅ£ie sau în specialitate, după caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaÅ£iei de încadrare din cadrul instituÅ£iei sau autorităţii publice respective, dacă îÅŸi desfăşoară activitatea în aceleaÅŸi condiÅ£ii (n.a. – de încadrare în funcÈ›ia publică)."

De asemenea, propunerea MAI nu È›ine cont de de ce a dispus CCR prin Decizia nr. 318/2019. Dar când a respectat MAI Deciziile CCR?

Precizăm că nesoluÈ›ionarea solicitărilor noastre legitime conduce la conflicte de muncă ireconciliabile, fapt pentru care vom folosi toate pârghiile juridice care ne stau la dispoziÈ›ie È™i, de asemenea, analizăm posibilitatea declanșării unor proteste sindicale de amploare!

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: