Comunicate

23.06.2022 - Au început înscrierile la Academia de Poliție - sesiunea 2022

23.06.2022 - Au început înscrierile la Academia de Poliție - sesiunea 2022

Cererea-tip de înscriere prevăzută în anexa nr. 2 la Dispoziția-cadru nr. II/17953/2019 privind recrutarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail a unității de recrutare, până la data de 8 iulie 2022, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, precum și, după caz, consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare, prevăzut în anexa nr. 2.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun la unitățile de recrutare documentele solicitate până la data de 22 iulie 2022.

Dosarul de recrutare conține avizul psihologic, fără a fi necesară depunerea în prealabil de către candidați a documentului prevăzut la lit. h1) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv la lit. h1) a alin. (1) al art. 59 din Anexa nr. 3 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Dosarul de recrutare conține documentele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordinul m.a.i. nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare, respectiv adeverința medicală eliberată de medicul de familie, precum și consimțământul informat.

Adeverința medicală se completează de medicul de familie, iar consimțământul informat se completează și se semnează de candidat în mod lizibil și se depun la unitatea de recrutare. Adeverința medicală eliberată de medicul de familie se transmite de către compartimentul cu sarcini de recrutare medicului de unitate.

După primirea documentului de la medicul de unitate, compartimentul cu sarcini de recrutare informează candidații declarați ”INAPT” cu privire la încetarea activităților de recrutare

Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidații declarați apt psihologic, în perioada 21 - 27 iulie 2022 (data operațiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, la secțiunea Admitere. Candidații scutiți de la plata taxei de înscriere conform regulamentului de admitere depun documentele justificative la dosarul de recrutare, iar unitatea de recrutare transmite în format scanat, la adresa admitere@academiadepolitie.ro, documentele pentru fiecare candidat care solicită scutirea de la taxa de înscriere.

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează, până la data de 13 iulie 2022, în conformitate cu dispoziţia directorului Centrului de Psihosociologie al MAI, potrivit planificării întocmite de către structurile cu atribuții de recrutare.

Probele de concurs (traseul practic-aplicativ și proba scrisă de verificare a cunoștințelor) se susțin în centrele zonale de selecție potrivit arondării prevăzute în anexa nr. 5.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se susține în perioada 22 - 28 august 2022, iar proba de evaluare a cunoștințelor se susține în perioada 30 – 31 august 2022.

Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media aritmetică a notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice și la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire.

Nota obținută la proba de evaluare a performanței fizice se stabilește în condițiile prevăzute la pct. III din Anexa nr. 31 la Ordinul m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, ale pct. III din Anexa nr. 31 și ale pct. III din Anexa nr. 32 la Ordinul m.a.i. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările și completările ulterioare.

Examinarea medicală se realizează potrivit prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 105/2020 pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în perioada 6 – 29 septembrie 2022.

Rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” la data de 30 septembrie 2022.

Informatii complete aici

https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

si aici

https://academiadepolitie.ro/regulamentul-de-admitere-la-studii-universitare-de-licenta-in-anul-2022-8304/

Succes tuturor candidaților!

Parteneri SNPPC: