Comunicate

25.10.2023 - Modificările privind regimul juridic al pensiilor militare/ocupaționale, publicate în Monitorul Oficial

25.10.2023  -    Modificările privind regimul juridic al pensiilor militare/ocupaționale,  publicate în Monitorul Oficial

 

 

   La data de 20 octombrie 2023 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 950, part. I, Legea 282/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și a Legii 227 / 2015 privind Codul Fiscal.

   Așa cum am comunicat detaliat, în ultimul an, SNPPC a luptat, permanent, pentru scoaterea pensiilor militare din deciziile politice de aplicare a PNRR și, pe cale de consecință, din legea recent promulgată, organizând inclusiv proteste, cu revendicări specifice pensiilor militare, și  participând constant la ședințele comisiilor din Parlament, care au dezbătut proiectul legislativ și au întocmit rapoarte pentru votul din plenul camerelor parlamentare. Organizația noastră a solicitat tuturor factorilor politici decizionali, din Guvern și Parlament, predictibilitate juridică în carieră, în salarizare, dar și în pensionare, pentru a menține atractivitatea tinerilor spre cariera militară și polițienească și, implicit, pentru consolidarea SAOPSN.

   Din păcate, invocând presiunea Comisiei Europene pentru atragerea fondurilor din PNRR, legiuitorul român nu a fost capabil/nu a vrut să separe pensiile noastre de celelalte șase sisteme de pensii ocupaționale, ignorând importanța pensiilor militare, care datează de pe vremea domnitorului Alexandru Ioan Cuza și se regăsesc în toate statele membre NATO/UE. Nu s-a ținut cont nici de riscurile meseriei, nici de interdicțiile și incompatibilitățile, stabilite prin Constituție și legi, familiei ocupaționale Apărare, Ordine publică și Securitate Națională, nici de importanța socială a profesiilor noastre, nici de tradiții, nici de alte principii sau criterii de judecată a lucrurilor.

   Modificările care ne privesc sunt următoarele:   

Art. XIV

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, prevăzută la alin. (1) lit. a), este de 65 de ani. Atingerea acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare conform eşalonărilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta lege."

2. La articolul 28, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 28 (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază în ultimele luni consecutive de activitate, stabilite conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3, actualizate cu indicele preţurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie, în care nu se includ:"

3. La articolul 28 alineatul (1), după litera o) se introduc şase noi litere, lit. O1- o6, cu următorul cuprins:

o1 - sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în anexa nr. I - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Învăţământ» şi în anexa nr. II - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi asistenţă socială» la Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o2 - sporul acordat în temeiul art. 7 din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

o3 - stimulentul de risc acordat în temeiul art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

o4 - stimulentele financiare lunare acordate în temeiul art. 193 alin. (6 1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

o5 - majorarea încasată, potrivit legii, de personalul care nu a beneficiat de zile libere acordate părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ;

o6 - contravaloarea serviciilor turistice acordată potrivit legii;"

4. La articolul 28, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 18, 19, 26 şi 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), aferentă vechimii în serviciu, actualizată cu indicele preţurilor de consum lunar la data deschiderii dreptului la pensie."

5. La articolul 28, alineatul (3) se abrogă.

6. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate, pentru stabilirea bazei de calcul prevăzute la alin. (1) se utilizează soldele/salariile lunare brute corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care acesta este încadrat în ţară sau, la alegere, soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază în aceeaşi perioadă de raportare în anii anteriori plecării în misiune, actualizate cu indicele preţurilor de consum lunar la data deschiderii dreptului de pensie."

7. La articolul 28, alineatul (5) se abrogă.

8. La articolul 28, alineatele (6)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de demnitate publică se utilizează indemnizaţiile lunare/soldele/salariile lunare brute realizate la funcţia de bază în perioada de raportare, actualizate cu indicele preţurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie.

(7) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru aşi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, se utilizează ca bază de calcul pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1) veniturile determinate în vederea stabilirii şi plăţii contribuţiei de asigurări sociale, actualizate cu indicele preţurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie.

(8) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaş, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea unei pensii, este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază de către susţinător în perioada de activitate, actualizate cu indicele preţurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie.

(9) Soldele/Salariile lunare brute utilizate la stabilirea bazei de calcul pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1) nu se actualizează dacă indicele preţurilor de consum lunar prezintă valori negative."

9. După articolul 28 se introduce un nou articol, art. 281 , cu următorul cuprins:

"Art. 28 1

Pentru pensiile militare de stat stabilite până la data de 1 ianuarie 2030, baza de calcul folosită este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c) dintr-un număr de luni consecutive, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 3, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, după caz, actualizate cu indicele preţurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 28 alin. (1)."

10. La articolul 60, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 60

(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul, actualizate cu indicele preţurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie."

11. După articolul 123 se introduce un nou articol, art. 123 1 , cu următorul cuprins:

"Art. 123 1

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege."

12. După anexă se introduc două noi anexe, anexele nr. 2 şi 3, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 9, respectiv în anexa nr. 10 la prezenta lege.

Art. XVI

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta lege, nu poate fi mai mare decât 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu.

(2) Pensia de serviciu netă reprezintă pensia de serviciu stabilită în cuantum brut din care se deduce impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.

(3) Venitul net reprezintă venitul brut care a constituit baza de calcul al pensiei de serviciu din care s-au dedus contribuţiile sociale obligatorii şi impozitul pe venit, potrivit legislaţiei în vigoare.

(4) Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.

(5) Persoanele care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc cerinţele legale pentru obţinerea unei pensii de serviciu în baza reglementărilor din legile prevăzute la alin. (1) în vigoare anterior modificărilor şi completărilor aduse acestora prin prezenta lege pot solicita, până la data de 31 decembrie 2028, acordarea pensiei de serviciu conform reglementărilor respective.

Art. XVIII

- Articolul 101 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins

"Art. 101: Calculul impozitului pe venitul din pensii şi termenul de plată

(1) Orice plătitor de venituri din pensii are obligaţia de a calcula lunar impozitul, potrivit prevederilor prezentului articol, la data efectuării plăţii pensiei, de a-l reţine şi de a-l plăti la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata pensiei. Impozitul reţinut este impozit final.

(2) Impozitul lunar se determină de fiecare plătitor de venit din pensii, astfel:

 c) pentru venitul lunar din pensii care are doar componentă necontributivă, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplică progresiv următoarele cote de impunere:

(i) 10%, pentru partea mai mică decât nivelul câştigului salarial mediu net sau egală cu acesta;

(ii) 15%, pentru partea cuprinsă între nivelul câştigului salarial mediu net şi nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat sau egală cu acesta;

(iii) 20%, pentru partea ce depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

(3) Determinarea câştigului salarial mediu net prevăzut în prezentul articol se stabileşte prin deducerea din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat a contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) şi a impozitului pe venit.

Art. XIX

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. XVIII intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

   Creșterea etapizată a vârstei de pensionare va avea loc începând cu anul 2031, la 61 ani, cu 2032, la 62 ani, cu 2033, la 63 ani, cu 2034, la 64 ani, cu 2035, la 65 de ani, din care se scad condițiile de muncă – deosebite sau speciale/alte condiții -, în funcție de activitatea desfășurată de fiecare, maxim 13 ani. Până la sfârșitul anului 2030, vârsta de pensionare rămâne 60 ani.

   Baza de calcul crește, de la 12 luni, la alegere, începând cu 1 ianuarie 2024, și va ajunge la 300 luni, pentru cei ce se vor pensiona începând cu ianuarie 2043. Baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat va fi actualizată cu indicele preţurilor de consum lunar, la data deschiderii dreptului la pensie. Pentru pensiile militare de stat stabilite până la data de 1 ianuarie 2030, baza de calcul folosită este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcţia de bază, la alegere dintr-un număr de luni consecutive, conform eşalonării, din ultimii 5 ani de activitate, în calitate poliţist, actualizate cu indicele preţurilor de consum lunar la data deschiderii drepturilor de pensie.  

   Cuantumul net al pensiilor de serviciu stabilite în baza prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat nu poate fi mai mare decât 100% din media venitului net corespunzător venitului brut care a constituit baza de calcul a pensiei de serviciu.

   Polițiștii care, până la data 31.12.2023, inclusiv, îndeplinesc cerinţele legale pentru obţinerea pensiei militare, pot solicita, până la data de 31 decembrie 2028, acordarea pensiei de serviciu conform reglementărilor actuale.

   Noile modificări generează alte inechități în sistemul pensiilor militare, întrucât polițiști/militari care au lucrat în locuri de muncă similare, aceeași perioadă de timp, au avut aceleași salarii/solde, dar s-au pensionat în perioada diferite, vor avea pensii diferite.

   Prin modificarea Codului Fiscal, impozitarea progresivă, cu 15-20%, va afecta minimal pensiile stabilite în perioada 1 ianuarie 2016-15 septembrie 2017.

   Prezentele modificări intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024. 

   Atașăm forma Legii 223 / 2015 în vigoare de la 1 ianuarie 2024, precum și Legea 282 / 2023.

   Pentru orice nelămurire sau întrebare, membrii SNPPC, în activitate/rezervă, pot lua legătura cu conducerea centrală sau teritorială a sindicatului:

 contact@snppc.ro; juridic@snppc.ro;  https://www.snppc.ro/birouri-executive-teritoriale-b22 .

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

 

Parteneri SNPPC: