27.08.2018 - COMUNICAT: Consiliul general FSNPPC/SNPPC a dezbătut problemele personalului MAI

27.08.2018 - COMUNICAT: Consiliul general FSNPPC/SNPPC a dezbătut problemele personalului MAI

Comunicate

            Săptămâna trecută, în perioada 23-25 august, a avut loc Consiliul general FSNPPC/SNPPC, unde s-au analizat ÅŸi dezbătut principalele probleme ale membrilor noÅŸtri de sindicat, direcÅ£iile de acÅ£iune din ultima perioadă pentru promovarea drepturilor profesionale ÅŸi economico-sociale ale poliÅ£iÅŸtilor/ personalului contractual din MAI, strategia sindicală în vigoare, dar ÅŸi principalele provocări ale miÅŸcării sindicale din Sistemul de apărare, ordine publică ÅŸi securitate naÅ£ională, al cărei vârf de lance este organizaÅ£ia noastră.

            Au fost prezenÅ£i: membrii Biroului Executiv Central; preÅŸedintele SPPC din BRN Brăila - sindicat membru FSNPPC; preÅŸedinÅ£ii / reprezentanÅ£ii celor 74 de Birouri teritoriale SNPPC din toate judeÅ£ele ţării/structurile MAI, precum ÅŸi consilierul ministrului Afacerilor Interne pentru dialog social. InvitaÅ£i de onoare au fost: Jacqueline Hirt - director European Police Union, ÅŸi Anton Jensen - reprezentant al Sindicatului PoliÅ£iÅŸtilor din Olanda.

            Sintetic, dezbaterile ÅŸi propunerile ridicate de către cei prezenÅ£i au vizat:

        - amendamente formulate ÅŸi susÅ£inute de SNPPC la PreÅŸedinÅ£ie, Guvern, Parlament, MAI ÅŸi Ministerul Muncii, pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în sensul corectării  disfuncÅ£iilor salariale ce ne privesc (a se vedea comunicatele anterioare postate pe site ÅŸi pe contul de facebook). Principalul amendament a vizat intrarea anticipată în grila din 2022, la 1 decembrie 2018, prin acordarea unui procent de 85% din salariul de funcÅ£ie/salariul de bază (pentru personalul contractual),  prevăzute în Anexa nr. VI, respectiv Anexa nr. VIII din lege;

        - demersurile SNPPC pentru aplicarea Deciziei CCR  nr. 794/2016, respectiv salarizarea la nivelul maxim în plată. În virtutea calităţii procesuale conferite de lege, care ne dă dreptul să reprezentăm, în faÅ£a angajatorilor ÅŸi a instanÅ£elor de judecată, interesele salariale ale membrilor noÅŸtri de sindicat, inclusiv a celor din ultima promoÅ£ie (pe bază de împuternicire specială), am efectuat procedurile prealabile ÅŸi am intentat angajatorilor peste 100 de procese în contencios administrativ-fiscal, având deja peste 25 câÅŸtigate pe fond sau definitiv, pentru recuperarea sumelor aferente salarizării maxime în plată, respectiv sporurile de fidelitate, de pericol deosebit, de studii superioare (pentru agenÅ£ii de poliÅ£ie) ÅŸi salariul de merit. Precedentul creat de Biroul Executiv Central al SNPPC, care  a câÅŸtigat anul acesta, definitiv ÅŸi irevocabil, două procese la Curtea de Apel BucureÅŸti, ne dă încredere că ÅŸi celelalte procese aflate pe rol vor fi soluÅ£ionate favorabil, iar ordonatorii de credite vor fi obligaÅ£i să recalculeze drepturile salariale ale membrilor de sindicat reclamanÅ£i, pentru a beneficia, începând cu data de 09.04.2015, de nivelul maxim de salarizare acordat prin raportare la condiÅ£iile identice de încadrare pe funcÅ£ia publică, existente în cadrul categoriei profesionale, respectiv familiei ocupaÅ£ionale;

          - munca suplimentară ÅŸi intervenÅ£iile sindicatului nostru la MAI, IGPR ÅŸi IGPF, pentru corecta aplicare a procedurii stabilite prin ,,OMAI nr. 40/2018 privind condiÈ›iile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum È™i activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut”, emis în temeiul Legii nr. 79/2018; în concret, am cerut pontarea orelor suplimentare de la data 1 aprilie a.c., ÅŸi nu de la 1 mai, aÅŸa cum au înÅ£eles unii ordonatori de credite. IntervenÅ£iile SNPPC au condus la clarificarea aspectului în cauză ÅŸi, drept urmare, în cazurile în care, compensarea muncii suplimentare, prin timp liber corespunzător, nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile, adică până la 01.06, se va face punerea în plată, în cuantum de 175%, cel târziu în septembrie 2018;

            - pentru personalul contractual: demersurile către MAI ÅŸi Ministerul Muncii referitoare la salarizare, respectiv scoaterea vechimii din salariul de bază, dar ÅŸi la interpretarea perioadei aferente concediului de odihnă,  raportată la ,,OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea È™i completarea unor acte normative È™i prorogarea unor termene” (decontarea serviciilor turistice), în ceea ce priveÅŸte zilele de sâmbătă, duminică ÅŸi sărbătorile legale cuprinse între prima ÅŸi ultima zi din concediul de odihnă;

            - propunerile noastre de modificare a HG nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului ÅŸi a condiÅ£iilor de acordare a compensaÅ£iei pentru chirie cuvenite poliÅ£iÅŸtilor, astfel încât cei care au o locuinţă închiriată de la stat, dar nu primesc compensaÅ£ie pentru chirie (de exemplu, contractele ANL), să beneficieze de acest drept;  în situaÅ£ii deosebite (cum ar fi, de exemplu,  Aeroporturile Otopeni, TimiÅŸoara etc, unele zone de frontieră sau existenÅ£a unei stări de pericol pentru poliÅ£ist/familia acestuia), să existe posibilitatea închirierii unei locuinÅ£e într-o altă localitate, condiÅ£ia fiind ca acest lucru să permită îndeplinirea atribuÅ£iilor de serviciu;

            - deficienÅ£ele pe linia asistenÅ£ei/serviciilor medicale ÅŸi insuficienÅ£a lunară a fondurilor financiare, dublate de lipsa personalului medical la unele Centre medicale judeÅ£ene ale MAI, ceea ce incumbă o activitate nesatisfăcătoare din acest punct de vedere, neconformă cu normele prevăzute de Statutul poliÅ£istului, Legea nr. 95 din 2006 privind reforma în sănătate, H.G.  nr. 677/2003 privind condiÈ›iile de acordare în mod gratuit a asistenÈ›ei medicale È™i psihologice, a medicamentelor È™i protezelor pentru poliÈ›iÈ™ti etc.;

          - necesitatea de modernizare a unor secÅ£ii, posturi/sedii de poliÅ£ie ÅŸi, în ansamblu, a patrimoniului, mijloacelor de intervenÅ£ie / tehnice, a dotărilor ÅŸi echipamentelor, pentru a corespunde normelor de sănătate / securitate în muncă ÅŸi a genera o protecÅ£ie sporită a vieÅ£ii / integrităţii fizice a personalului;

            - contribuÅ£ia SNPPC la recenta modificare a Statutul poliÅ£istului, în ceea ce priveÅŸte (de exemplu): salarizarea ÅŸi decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de proceduri judiciare, penale sau civile, iniÅ£iate împotriva poliÅ£istului, pentru fapte săvârÅŸite în exercitarera atribuÅ£iilor de serviciu sau atunci când este victima ultrajului; promovarea în funcÅ£ie - art. 22, alin. 4 din Statut; stagiul de probă pentru poliÅ£iÅŸtii care au trecut în corpul ofiÅ£erilor ÅŸi cei care au absolvit, la frecvenţă redusă, Academia de PoliÅ£ie ,,A.I. Cuza” - art. 21, alin. 5 din Statut;  situaÅ£ia poliÅ£iÅŸtilor reîncadraÅ£i sau transferaÅ£i - art. 21, alin. 11 din Statut; aplicarea dispoziÈ›iilor art. 4, alin. 3 din OMAI nr. 489/2005 (teza cu „punerea la dispoziÅ£ie”) ÅŸi pct. 8.3 lit. C din O.M.A.I. nr 438/2003 privind Normele Metodologice pentru aplicarea H.G. nr. 1578/2002, întrucât sunt vătămătoare în sfera drepturilor È™i intereselor legitime ale personalului; necesitatea abrogării, de către MAI,  a prevederile art. 19, lit A., alin. ultim din Anexa la OMAI nr. 136/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaÈ›iei de delegare, indemnizaÈ›iei de detaÈ™are È™i decontarea cheltuileilor de cazare a poliÈ›iÈ™tilor, elevilor È™i studenÈ›ilor din instituÈ›iile de învățământ. De asemenea, am reuÅŸit să convingem MAI să nu includă în Statut trei prevederi injuste, referitoare la: punerea la dispoziÅ£ie a poliÅ£istului, atunci când împotriva acestuia a fost dispusă o cercetare disciplinară; schimbarea din funcÅ£ia de conducere obÅ£inută prin concurs, în urma unei simple evaluări a activităţii ÅŸi  mutarea, în interesul serviciului, fără acordul său;

           - este de menÅ£ionat ÅŸi contribuÅ£ia FSNPPC/SNPPC la apariÅ£ia Legii nr. 149 din iunie 2018 pentru modificarea È™i completarea unor acte normative din domeniul apărării, ordinii publice È™i securității naÈ›ionale, care prevede că soldaÈ›ii È™i gradaÈ›ii profesioniÈ™ti au dreptul la Semnul onorific ,,În Serviciul Patriei”, drept care nu a existat în vechea legislaÅ£ie pentru poliÅ£iÅŸtii care au avut calitatea de m.a.b.c., p.f.a.c. sau j.a.c.;

          - scrisorile către PreÅŸedintele României, preÅŸedintele CCR, ministrul Afacerilor Interne ÅŸi inspectorul general al PoliÅ£iei Române, pentru a le prezenta lipsa de oportunitate a iniÅ£iativei legislative referitoare la modificarea art. 109 din OUG 195/2002, republicată, privind circulaÅ£ia pe drumurile publice, considerând că obligarea PoliÅ£iei Române  să utilizeze doar radare presemnalizate, instalate pe autospeciale inscripÅ£ionate cu însemne distinctive, nu va diminua fenomenul în domeniu, ci, din contră, va aduce grave prejudicii siguranÅ£ei publice, prin creÅŸterea numărului de victime pe drumurile din Å£ara noastră;

           - consilierea membrilor SNPPC/membrilor de familie, acordarea asistenÅ£ei juridice ÅŸi apărarea acestora în procese penale, civile, administrative ÅŸi în consilii disciplinare, precum ÅŸi promovarea de acÅ£iuni în instanţă (pe liste colective ori în nume individual) pentru ajutoare legale, salarizare la nivel maxim în plată, al 13-lea salariu, sporuri salariale cuvenite sau alte drepturi patrimoniale ori nepatrimoniale, acÅ£iuni care s-au realizat prin avocaÅ£i ori prin consilierii juridici SNPPC de la nivel central ÅŸi teritorial;

          - în ceea ce priveÅŸte protecÅ£ia juridică a poliÅ£iÅŸtilor, urmare ÅŸi a unor cazuri grave de agresiune, îndeptate împotriva colegilor noÅŸtri, care s-au soldat inclusiv cu decese, în timpul ÅŸi în legătură cu îndeplinirea serviciului, am resolicitat MAI să aibe în vedere propunerile noastre legislative vizând înăsprirea pedepselor pentru ultraj È™i ultraj judiciar, asigurarea asistenÈ›ei juridice a poliÈ›istului-victimă, prezenÈ›a obligatorie a procurorului la faÈ›a locului etc.;

         - abrogarea OMAI nr. 504/2003 privind examinarea medicală È™i testarea psihologică a conducătorilor de autovehicule cu atestat profesional (similari) angajaÈ›i în MAI, demers prin care am stopat prevederi desuete, ce completau norme legislative superioare;

          - referitor la Legea pensiilor militare de stat, modificată prin art. 40 din OUG 59/2017 – SNPPC va susÅ£ine, în continuare, amendamentul nostru depus în Parlament (care a trecut deja de Senat ÅŸi se află pe masa Comisiei de Muncă a Camerei DeputaÅ£ilor, ca for decizional), în sensul de a se reveni la formula de calcul a cuantumului pensiei, respectiv la raportarea acestuia la venitul brut, ÅŸi nu la cel net al pensionabilului;

           - abuzurile comise asupra unor lideri SNPPC de către unii ÅŸefi de IPJ-uri ÅŸi alte probleme din sfera drepturilor ÅŸi intereselor personalului MAI.

            În calitate de coordonator de proiect, Jacqueline Hirt - manager EPU, a prezentat studiul ÅŸtiinÅ£ific realizat în peste 15 ţări din UE, denumit ,,Standarde minime pentru o securitate maximă în activitatea de poliÅ£ie”, care a evidenÅ£iat atât diferenÅ£ele, cât ÅŸi asemănările în trei domenii prioritare: uniforma, dotarea poliÅ£istului ÅŸi a maÅŸinii sale ÅŸi pregătirea acestuia. În urma analizei, s-au identificat anumite standarde minime cu caracter de noutate pentru PoliÅ£ia Română, pe care SNPPC le-a prezentat încă de anul trecut, cum ar fi: vesta anti-înjunghiere ÅŸi taser-gun (pistolul cu electroÅŸocuri).

           Consiliul general FSNPPC/SNPPC a decis ca, în zilele următoare, să trimitem scrisori de informare ÅŸi atenÅ£ionare, pe marginea problemelor cu care se confruntă poliÅ£iÅŸtii, personalul contractual din MAI ÅŸi liderii SNPPC, către ministrul Afacerilor Interne ÅŸi inspectorii generali ai PoliÅ£iei Române, respectiv PoliÅ£iei de Frontieră. 

                      

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: