Comunicate

Alta solicitare SNPPC care s-a izbit de un perete!

Alta solicitare SNPPC care s-a izbit de un perete!

SNPPC organizeaza in zilele de 24 si 25 martie, in fata MAI, intre orele 11.00-14.00, manifestari de protest fata de problemele cu care se confrunta politistii si personalul contractual din structurile ministerului.

Asa cum v-am informat, prezentam in serial cate una dintre aceste probleme, si care au ramas fara ecou sau au primit raspunsuri aberante, care denota amatorism/neprofesionalism, cum este cazul celui semnat de fostul secretar de stat Viorel Dosaru, postat anterior.

Poate cineva isi ia angajamentul sa le si rezolve!

Către

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE,

Domnului ministru PETRE TOBĂ

Stimate domnule ministru,

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România și Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI salută eforturile conducerii Ministerului Afacerilor Interne de îndreptare a măsurilor dispuse de factorii de conducere ai instituției, de-a lungul timpului, atât în ceea ce privește legislația principală și secundară care reglementează diferite drepturi ale polițiștilor cât și problematica socială.

Vă sesizăm în cele ce urmează cu privire la dispoziții prevăzute în H.G. nr. 1292/ 2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor precum și Ordine M.A.I. (legislație secundară), care, în opinia noastră, contravin Constituției României și O.G. nr. 137 din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

Astfel, vă supunem atenției problema sintagmei polițiștilor mutați la cerere. Astfel, din punct de vedere juridic, situația drepturilor acestora este diferită decât cea a colegilor aflați în situații similare (ca și exercitare/prestare a muncii), dar au fost mutați în interesul serviciului.

Spre exemplu, apreciem că este abuziv ca un polițist să aibe de suferit d.p.d.v. al drepturilor recunoscute dacă dorește să lucreze la un post de Poliție sau sector al Poliției de Frontieră, mai aproape de casă, de familie sau părinți aflați, în fapt, în întreținerea acestuia. Aceștia, pentru simplul motiv că întreprind/solicită personal demersul de mutare, care este un drept constituțional, pierd anumite drepturi (transport, chirie). Acest lucru constituie, în opinia noastră, o încălcare a prevederilor Constituției, a libertății alegerii locului de muncă în țară!

Domnule ministru,

Modificările aduse Codului muncii în ultimii ani au urmărit și realizarea cerințelor flexisecurității, iar între principiile flexisecurității adoptate în anul 2007 de Consiliul European se numără și stabilirea de măsuri care să permită a fi conciliate viața profesională cu viața de familie și cea privată. De asemenea, interesele angajatorului trebuie corelate cu cele ale salariatului, pentru o motivare suplimentară și, implicit, obținerea unor rezultate superioare (eficiență sporită), în condițiile în care, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost reduse posibilitățile de recompensare ale angajaților pentru rezultatele obținute!

Conform Constituției,

Art. 1 alin. 3 - ”România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintã valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.”

Art. 16 - Egalitatea în drepturi

(1) Cetãţenii sunt egali în fata legii şi a autoritãţilor publice, fãrã privilegii şi fãrã discriminãri.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Funcţiile şi demnitãţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetãţenia romana şi domiciliul în ţara. Statul roman garanteazã egalitatea de sanse între femei şi bãrbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnitati.

ART. 26

Viața intimă, familială şi privată

(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viata intimă, familială şi privată.

Ce respect se acordă polițistului DACĂ, pentru că dorește să fie mai aproape de familie și face raport de mutare, i se amputează drepturile legale?

Cererea polițistului este normală! ... iar aprobarea acesteia face parte din măsurile de ordin social, prevăzute tot de Constituție!!!

ART. 41

Munca şi protecţia socialã a muncii

(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrãdit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de munca este liberă.

(2) Salariaţii au dreptul la mãsuri de protecţie socialã. Acestea privesc securitatea şi sãnãtatea salariaţilor, regimul de munca al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repausul sãptãmânal, concediul de odihna plãtit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesionalã, precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.

Cu privire la drepturile prevăzute de Legea 360/2002 menționăm prevederile art 28:

ART. 28 - (1) Poliţistul are dreptul la:

a) salariu lunar, compus din salariul de baza, indemnizaţii, sporuri, premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de baza cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradatiile, sporurile pentru misiune permanenta si, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c) uniforma, echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistență medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

d) locuinţa de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;

e) concedii de odihna, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plata, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

f) concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea imbolnavirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pana la 3 ani, îngrijirea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege;

g) bilete de odihna, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

h) pensii, în condiţiile stabilite prin lege;

i) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege;

j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de munca, potrivit legii;

k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;

Domnule ministru

Prin aprobarea unor rapoarte de mutare ale polițiștilor numai dacă aceștia semnează ”la cerere”, suntem în fața unor restrângeri ale drepturilor acestora, ori acest lucru se poate face exclusiv în condițiile legii, respectiv Constituției, astfel:

ART. 53 - Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertãţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacã se impune, dupã caz, pentru: apãrarea securitãţii naţionale, a ordinii, a sãnãtãţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertãţilor cetãţenilor; desfãşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusã numai dacã este necesarã într-o societate democratică. Măsura trebuie sa fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertãţii.

După cum lesne se poate observa, în situația unui polițist care solicită să se mute în alt județ sau în Municipiul București ne aflăm într-o situație de normalitate, iar îngrădirea unor drepturi ale acestuia este nelegală, neconstituțională.

Astfel, dacă Legea 360/2002 și cele două hotărâri de Guvern - H.G. nr. 284/2005, respectiv H.G. nr. 1292/2003, care, la rândul lor, sunt emise pentru punerea în aplicare a Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, conțin prevederi contrare Constituției României, acestea sunt anulabile, fiind, în opinia noastră, neconstituționale.

Avem speranța că demersul nostru de a se elimina sintagma mutării in interes personal, cu toate efectele juridice negative ce decurg din acest text abuziv, se va materializa în modificarea și adaptarea cadrului legislativ principal și subsecvent, astfel încât polițiștii care sunt mutați să beneficieze de drepturile prevăzute în Statut (chirie, transport etc.).

Dacă nu vom avea un răspuns pozitiv, ne rezervăm dreptul de a organiza acțiuni lunare de protest, atât în fața MAI cât și a Guvernului României, întrucât nu cerem altceva decât recunoașterea și acordarea drepturilor prevăzute de lege pentru polițiști.

Prima acțiune de acest gen va fi organizată în perioada 24-25 martie 2016.

Prezenta constituie procedură prealabilă.

PREȘEDINTE FSNPPC PREȘEDINTE SNPPC

TOADER PARASCHIV GRUIA MARIN

Parteneri SNPPC: