Comunicate

COMUNICAT COMUN al FSNPPC şi PRO LEX privind protestele programate pentru perioada 23-25 martie 2017

COMUNICAT COMUN al FSNPPC şi PRO LEX 
privind protestele programate pentru perioada 23-25 martie 2017

După cum v-am informat, la sfârşitul lunii februarie a.c., FSNPPC a transmis o scrisoare Guvernului, prin care a solicitat negocieri pe marginea unor probleme stringente, de natură salarială, logistică şi profesională, care persistă de mai mulţi ani, în domeniul Ordinii şi Siguranţei Publice.

Având în vedere rezultatele neconcludente ale discuţiilor purtate cu reprezentanţii Executivului, FSNPPC s-a raliat cu PRO LEX şi, împreună, am încheiat un Protocol cu Primăria Capitalei, privind organizarea unor manifestaţii de protest, după următorul program:

- în 23 şi 24 martie, între orele 10.00 – 14.00, vom organiza pichetări în faţa sediului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;

- în 25 martie, între orele 10.00 -12.00 vom organiza un miting de protest în parcarea din faţa sediului Ministerului Afacerilor Interne, urmat de un marş spre Piaţa Victoriei, unde vom continua mitingul până la ora 16.00.

Ieri, 20 martie 2017, am adus la cunoştinţa Guvernului, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, scrisoarea comună FSNPPC-PRO LEX, înregistrată cu nr. 9076/20.03.2017 la Secretariatul General al M.A.I., conţinând revendicările concrete, pe care o redăm mai jos (în extras):

1. Emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului, care să prevadă:

- o majorare a veniturilor salariale brute cu 20% (similar principiilor de aplicare a Legii nr. 293/2015).

Vă reamintim faptul că, prin OUG nr. 2/2017, salariile de bază/indemnizaţiile şi sporurile acordate personalului plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale au fost majorate cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017, iar salariile şi sporurile personalul din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte au fost majorate cu 50%. De majorări substanţiale au beneficiat şi angajaţii din familiile ocupaţionale ,,Justiţie”, „Sănătate” şi „Învăţământ”.

- plata asigurării serviciului de intervenţie prin chemări de la domiciliu (permanenţa), cu 40% din salariul de funcţie;

Spre exemplificare, vă reamintim prevederile Anexei III, Capitolul 2, Art.3 (6) din Legea nr. 284/2010 „Medicii care sunt nominalizaţi să asigure asistenţa medicală de urgenţă, prin chemări de la domiciliu, vor fi salarizaţi pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu un venit determinat în funcţie de 40% din tariful orar aferent salariului de bază şi numărul de ore cât asigură garda la domiciliu.”

- derogarea de la prevederile art. 22 alin. (1) - (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte un plafon de 30% din salariul funcţiei de bază pentru sporuri, compensaţii, prime şi indemnizaţii individuale. Vă reamintim prevederile art. 4 din OUG nr. 9/2017 - „Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1) - (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în unităţile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, precum şi în unităţile din reţeaua ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pot depăşi 30% din salariul de bază, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.”

- pentru personalul contractual – scoaterea sporului pentru vechime din formula de calcul a salariului de bază şi aplicarea, împreună cu sporul pentru condiţii grele, la salariul de bază (similar personalului auxiliar din Învăţământ, conf. OUG nr. 17/2017);

- calcularea sporurilor pe bază de pontaj (pentru munca de noapte, pentru condiţii grele, pentru sâmbete, duminici şi sărbători legale lucrate, pentru personalul cu atribuţii de conducător auto, conductorii cai/câini, pentru judiciarişti)) la salariul funcţiei de bază;

Vă reamintim prevederile pct. 4 din Legea 250/2016 „La articolul I punctul 1, după alineatul (62) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alineatul (63), cu următorul cuprins: " (63) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (2), începând cu luna decembrie 2016, sporurile şi alte drepturi salariale specifice activităţii se vor calcula prin raportare la salariul de bază, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia categoriilor de personal prevăzute la alin. (62)."

- acordarea unei majorări, de la 75%, cât este în prezent, la 100% pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează (aşa cum se aplică în Ministerul Sănătăţii).

2. Iniţierea unei modificări legislative privind un Statut modern al poliţistului, cu consultarea sindicatelor reprezentative din M.A.I. Solicităm stabilirea unui termen rezonabil, concret, de finalizare a proiectului de lege şi de transmitere a acestuia către Parlament.

3. Urgentarea reglementării şi punerii în aplicare a unei Legi unitare a salarizării, care să recunoască importanţa socială a muncii noastre şi necesitatea unei remuneraţii corespunzătoare a acesteia.

În lista noastră de revendicări se regăseşte şi solicitarea acordării ajutoarelor băneşti, cu ocazia pensionării pentru vechime în serviciu şi limită de vârstă, conform art. 20 din Anexa 7 a Legii nr. 284/2010, care nu s-au mai acordat în ultimii 7 ani.

Detalii referitoare la manifestaţiile anunţate pentru perioada 23-25 martie a.c. pot fi obţinute de la membrii Birourilor executive de conducere ale celor două organizaţii sindicale, precum şi de la liderii/delegaţii sindicali teritoriali.

Preşedinte FSNPPC/SNPPC, COARNĂ Dumitru

Preşedinte SNPV PRO LEX,LINCU Vasile

Parteneri SNPPC: