Comunicate

Curier juridic - Avertismentul şi amenda contravenţională

În preambul, putem afirma, cu deplin temei, că toţi poliţiştii care au calitatea de agenţi constatatori, indiferent de zona de activitate, au pregătirea necesară şi discernământul profesional pentru a proceda în termeni legali în timpul programului normal de lucru.

Curier juridic -  Avertismentul şi amenda contravenţională

Sancţiunea reprezintă un element structural al normelor juridice, rolul său fiind acela de a asigura respectarea conduitei prescrise în dispoziţia normei. Sancţiunea este ,,preţul” plătit de o persoană în cazul încălcării normelor juridice. Prin aplicarea sancţiunii se urmăreşte restabilirea ordinii de drept şi repararea prejudiciului cauzat prin nesocotirea unei valori sociale ocrotite de lege. Prin sancţiune contravenţională se înţelege o măsură de constrângere sau reeducare, care se aplică contravenientului în scopul îndreptării acestuia şi prevenirii săvârşirii contravenţiilor. Sancţiunile juridice nu constitue mijloace de răzbunare a societăţii, ci de prevenire a săvârşirii faptelor ilicite. Sancţiunea contravenţională nu prezintă un scop în sine, ci un mijloc de ocrotire a relaţiilor sociale şi de formare a unui spirit de responsabilitate. Astfel, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor a introdus un sistem sancţionator, diversificat, mai suplu şi, cel puţin teoretic, mai funcţional faţă de legea anterioară.  

Cea mai blândă sancţiune contravenţională principală, avertismentul, constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale. Amenda, apreciată ca fiind sancţiunea contravenţională cea mai importantă, specifică dreptului administrativ, este o sancţiune pecuniară ce afectează contravenientul prin diminuarea patrimoniului său, fapt pentru care a fost denumită sancţiunea patrimonială. Amenda contravenţională constă în luarea silită din patrimoniul contravenientului a unei sume de bani şi trecerea acesteia în patrimoniul statului, al instituţiilor publice sau al unităţilor administrativteritoriale.

Conform art.21 din O.G. nr. 2/2001 organul care aplică sancţiunea contravenţională este agentul constatator, dacă prin actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor nu se prevede altfel. Agentul constatator prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei aplică şi sancţiunea. În situaţia în care, în actul normativ, care stabileşte contravenţia şi implicit sancţiunea, este prevăzut că agentul constatator nu are dreptul de a aplica contravenţia, procesulverbal de constatare a contravenţiei se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancţiunea. În acest caz sancţiunea se aplică prin rezoluţie scrisă pe procesul verbal. Sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Sancţiunile contravenţionale sunt stabilite şi se aplică cu luarea în considerare a gradului de pericol social al faptei şi în funcţie de periculozitatea contravenientului.

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: