Comunicate

Curier juridic: Stimulentul de inserţie s-a majorat la 650 lei

Curier juridic: 
Stimulentul de inserţie s-a majorat la 650 lei

Prin O.U. nr. 6 din 18 ianuarie 2017 a crescut, la 650 lei, cuantumul stimulentului de inserţie, prevăzut de OUG nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, drept acordat părinţilor care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creşterea copilului.

O.U. nr. 6 din 18 ianuarie 2017 - Art. VII

1.După alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

"(4) Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserţie se stabileşte la 650 lei.

(5) Pentru drepturile ulterioare datei prevăzute la alin. (4), cuantumul stimulentului de inserţie prevăzut se majorează prin hotărâre a Guvernului."

Concret, cuantumul lunar al stimulentului este de 50% din cuantumul minim al indemnizației aferente concediului pentru creșterea copilului. Plata stimulentului de inserție încetează când copilul împlinește doi ani (respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap). Totuși, în cazul persoanelor care obțin venituri cu minimum 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de doi ani (respectiv trei ani, în cazul copilului cu handicap), acordarea stimulentului se prelungește până când copilul împlinește trei ani (respectiv patru ani, în cazul copilului cu handicap).

Atenție: indemnizația de creștere și stimulentul de inserție nu se pot cumula, potrivit OUG nr. 111/2010! Asta înseamnă că plata indemnizației încetează înainte ca stimulentul de inserție să fie achitat.

Stimulentul de inserție poate fi cerut de oricare dintre cei doi părinți ai copilului, iar acesta se poate solicita pentru fiecare naștere. Dreptul este acordat, conform actului normativ amintit, în baza unei cereri și a următoarelor acte:

• actul de identitate al solicitantului și certificatul de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie (originalele și copiile);

• actele doveditoare care să ateste că, în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, solicitantul a realizat timp de cel puțin 12 luni venituri impozabile;

• dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

• orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate (faptul că solicitantul stă în România împreună cu copilul/copiii pentru care cere banii).

Conform OUG nr. 111/2010, cererile pentru acordarea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, reprezentând indemnizație sau stimulent de inserție, și documentele din care rezultă îndeplinirea condițiilor legale de acordare a acestora, se depun la primăria localităţii pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința.

În cazul poliţiştilor, personalului contractual şi al celorlalte categorii de lucrători din MAI, aceste documente se depun la unitatea angajatoare.

Totodată, primeşte acest drept şi una dintre persoanele care a adoptat copilul, căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi, precum şi persoana care a fost numită tutore.

Atenţie: angajatorul nu poate concedia salariatul care primeşte stimulent de inserţie!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: