Comunicate

I N F O R M A R E

I N F O R M A R E

1. După cum v-am informat zilele trecute, în urma unei întâlniri a SNPPC, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, cu conducerea instituției,în care s-a discutat despre angajările din MAI, SNPPC a propus ca acest lucru să se realizeze prioritar prin rechemare în activitate/reîncadrare a polițiștilor disponibilizați în anul 2011, urmare a măsurilor de reorganizare ce au avut loc, dar și prin asigurarea funcțiilor, cu prioritate, pentru promoțiile 2016.

SNPPC a solicitat în mai multe rânduri ocuparea posturilor vacante prin rechemarea în activitate a polițiștilor, polițiștilor de frontieră, jandarmilor și pompierilor disponibilizați în 2011, dar și a celor care au încetat raporturile de serviciu prin demisie, după modelul Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare.

Din informațiile noastre, în ședința de Guvern de saptamana viitoare, este prevăzută pe ordinea de zi discutarea Ordonanței de urgență prin care va fi aprobată finanțarea a 2.500 de funcții, suplimentare, de lucrători MAI. Cu această ocazie va fi modificată și completată Legea nr. 360/2002, prin introducerea instituției reîncadrării pentru polițiștii disponibilizați sau plecați din MAI prin demisie.

Astfel, urmare a demersurilor SNPPC, 500 din aceste funcții vor fi alocate lucrătorilor MAI disponibilizați în anul 2011.

Astăzi, la sediul MAI, SNPPC a discutat principiile care vor guverna normele metodologice privind reîncadrarea/rechemarea în activitate, respectiv modificările și completările la OMAI 665/2008.

2. SNPPC a fost și este alături de polițistul GODINĂ MARIAN și sprijină toate demersurile legale de protejare a drepturilor acestuia.

Organizația noastră este alături de orice polițist care ne sesizează că asupra lui se comit abuzuri!

3. FSNPPC si SNPPC SE DECLARA SOLIDARE cu INTACT MEDIA GRUP (din care fac parte Antena 1, Antena 3, Antena STARS, ANTENA INTERNATIONAL, EUFORIA, ZU TV), cea mai importantă platformă multimedia din România cu capital integral autohton, având un public de peste 10 milioane de români în fiecare zi. Foarte multi colegi ne-au sunat sa ne solicite sa transmitem public mesajul ca vor fi in strada pentru a sustine libertatea de exprimare si limitarea abuzurilor de genul "pumnului in gură" pus presei.

Mâine "botnița" poate fi pusă și sindicatelor!

Biroul Executiv Central

Proiectul OUG:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

Având în vedere că Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordine exercită competențe privind ordinea și siguranța publică, faptul că în acest domeniu există responsabilități care nu pot fi amânate sau îndeplinite în alte termene decât cele stabilite de lege – cum ar fi, în anul curent, exercitarea competențelor în cadrul a două procese electorale generale –, faptul că ordinea și siguranța publică este supusă unor noi provocări externe, care se manifestă prin creșterea fenomenului migraționist la nivel european și prin necesitatea sporirii măsurilor de securitate a individului,

ținând seama de faptul că exercitarea competențelor legale presupune existența resurselor și că, în acest context, încadrarea cu personal a posturilor deficitare reprezintă o cerință de primă importanță,

luând în considerare faptul că din cauza reducerilor drastice a numărului de indicatori în plată aprobați prin legile bugetare anuale, aprobării unor cifre de școlarizare mult inferioare față de nevoile instituționale, părăsirii benevole a sistemului sau pensionărilor, în perioada 2009 – 2015, Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordine au înregistrat pierderi de personal de peste 15.000 de salariați, că în anul 2016 în aceleași instituții există peste 10.000 posturi vacante, că actualul cadru legal și mecanismele de școlarizare și încadrare existente nu permit recuperarea deficitului de resurse umane și că există premise ca acest deficit să crească în contextul accesării drepturilor prevăzute de legea pensiilor militare de stat,

întrucât lipsa unei intervenții pentru rezolvarea acestei problematici riscă să creeze o vulnerabilitate pentru sistemul de ordine și siguranță publică, cu consecințe în planul securității individului,

văzând faptul că resursele bugetare permit acoperirea unei părți a deficitului de personal, prin încadrarea directă a unor funcții de polițist, prin concurs sau examen,

întrucât prevederile Legii nr.360/2002 privind Statutul polițistului sunt restrictive în privința recrutării polițiștilor din ”sursă externă” și că, în raport de mecanismul de accedere în profesie prin absolvirea unei instituții de învățământ pentru formarea polițiștilor, este necesară crearea unor reguli care să asigure echilibru între cele două trasee de carieră,

luând în considerare faptul că lipsa unor reglementări dedicate modalității de accedere directă în profesie ar menține un risc privind vacantarea posturilor pentru care se va organiza concurs sau examen, prin migrarea personalului către posturi mai atractive,

ținând seama că în perioada imediat următoare este necesară intensificarea măsurilor de ordine publică pentru asigurarea în bune condiții a celor două procese electorale generale,

întrucât toate aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I - Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (21) și (22) cu următorul cuprins:

„(21) În raport de nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuție vacante pot fi reîncadrate ca polițiști persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art. 69 alin. (1) lit. b), d), e), f) și j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte.

(22) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), pentru reducerea deficitului de polițiști în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcții de execuție vacante de polițist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.”

2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile alin. (21), (22) și (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.”

3. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:”

4. La articolul 10, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care urmează să ocupe funcțiile de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3), nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.”

5. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Recrutarea și selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi la ocuparea funcțiilor de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3), se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.”

6. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (31) și (32), cu următorul cuprins:

„(31) Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (21) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deținute în rezervă.

(32) Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (22) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceștia sunt încadrați în funcțiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte și cu gradul profesional acordat.”

7. La articolul 21, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (71), cu următorul cuprins:

„(71) Polițiștilor prevăzuți la art. 9 alin. (21) și (22) nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare și transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepția situației în care intervine reorganizarea unității.”

8. La articolul 23, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de polițist în condițiile art. 9 alin. (21), (22) și (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a şefului unităţii de poliţie şi în prezenta a doi poliţişti.”

Art.II - Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Parteneri SNPPC: