Comunicate

INFORMARE: rezultatul detaliat al negocierilor SNPPC cu Guvernul

INFORMARE:
rezultatul detaliat al negocierilor SNPPC cu Guvernul

In urma negocierilor de ieri, 11 aprilie 2017, de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, dintre SNPPC şi reprezentanţii Guvernului (ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, şi ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu), pe tema proiectului noii Legi-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, suntem în măsură să vă comunicăm, în detaliu, amendamentele noastre de îmbunătăţire a proiectului legii, însuşite de către ministerele de resort, care vor fi incluse în forma finală a documentului:

Cadrul legal actual care reglementează salarizarea personalului propriu (personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare) al instituţiilor din domeniul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, este reprezentat de către Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de legile speciale anuale de aplicare etapizată a legii-cadru.

În acest context al reconstrucţiei salariale prevăzute de legislaţia privind salarizarea unitară, cel puţin în cazurile care privesc în special elementele incluse în suma compensatorie cu caracter tranzitoriu, astfel cum era reglementată de legislaţia aplicabilă în anul 2010 (sporuri, prime, indemnizaţii), cuprinsă în salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie, prevederile legale privind salarizarea personalului militar şi a poliţiştilor, aplicabile până la data de 31.12.2009, subzistă şi după intrarea în vigoare a legilor-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, respectiv după data de 01.01.2010.

Prin prisma adoptării, în perioada 2010-2016, a unor politici salariale aplicabile sistemului bugetar în general, fără a se ţine seama de particularităţile din domeniul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, respectiv de elementele salariale specifice şi discrepanţele preluate sau accentuate de legile speciale anuale de aplicare etapizată a legilor-cadru, în acest moment sunt întâmpinate reale dificultăţi pentru realizarea unui mod unitar de salarizare la nivelul instituţiilor din acest domeniu, înregistrându-se chiar diferenţe clare de salarizare pentru aceleaşi categorii de personal

Având în vedere cele sus-menţionate, în urma analizării proiectului de Lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, considerăm pertinente şi îndreptăţite următoarele observaţii şi propuneri:

1. Solda de funcţie/salariul de funcţie reprezintă elementul de salarizare de încadrare specific personalului militar şi poliţiştilor, ca principal element al câştigului salarial, solda de grad/salariul gradului profesional deţinut şi gradaţiile reprezentând elementele salariale cuvenite prin prisma statului special, aplicabile în raport cu pregătirea militară şi de specialitate, respectiv în raport cu timpul servit în calitate de personal militar sau poliţist, neexistând drepturi corespondente între elementele salariale corespunzătoare celorlalte familii ocupaţionale, drept pentru care aceste nu trebuie tratate în mod similar cu gradele sau treptele profesionale, respectiv cu gradaţia pentru vechimea în muncă.

Totodată, structura organizatorică ierarhic-funcţională întrebuinţată în organizarea instituţiilor din domeniul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, condiţiile de acces şi de evoluţie în carieră/organizaţie, precum şi restricţionarea stagiului în funcţie nu permit includerea gradaţiilor şi a soldei/salariului de comandă în coeficienţii de ierarhizare ai funcţiilor.

Se reţine faptul că potrivit regulilor de evoluţie în carieră/organizaţie prevăzute de statutele speciale, prin prisma principiilor de ierarhizare şi încadrare pe posturi, în situaţia în care se prevede echivalarea salariilor de bază cu solda funcţiei de bază/ salariul funcţiei de bază, diferenţierea stabilită pe grade (solda de grad/salariul gradului profesional deţinut), carieră în specialitate (gradaţii) sau structura ierarhic funcţională nu va putea fi aplicată (solda/salariul de comandă), fapt care generează şi în prezent discrepanţe salariale (ex.: un sergent major din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, nou-încadrat, are solda funcţiei de bază la nivelul de 1.450 de lei – salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată – cât este solda funcţiei de bază pentru un plutonier adjutant cu o vechime în specialitate de peste 15 ani).

Pentru eliminarea unor astfel de discrepanţe salariale, este necesară modificarea unor prevederi din cadrul proiectului de lege-cadru, astfel:

a) reformularea art. 7 lit. b) din proiect

"b) solda de funcţie/salariul de funcţie reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, stabilită conform anexelor la prezenta lege, care nu poate fi mai mică decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;"

b) eliminarea sintagmelor "şi este echivalent cu salariul de bază", respectiv "şi este echivalentă cu salariul de bază" din cuprinsul art. 7 lit. e), respectiv lit. f), din proiect.

Raţionamentul conform căruia solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază se echivalează cu salariul de bază este unul inadmisibil, mai ales în cazul aplicării nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în condiţiile în care majoritatea elementelor de salarizare prevăzute de reglementările specifice acestei familii ocupaţionale, inclusiv gradaţiile şi solda/salariul de comandă, se stabilesc la solda de funcţie/salariul de funcţie.

c) reformularea art. 7 lit. g) şi lit. h) din proiect, în condiţiile în care textul de la lit. g) cuprinde şi definiţia pentru solda lunară ("salariul lunar cuprinde salariul de bază sau soldele funcţiei de bază/salariile funcţiei de bază …").

d) Reformularea titlului Secţiunii 1 din Capitolul II – Salarizarea, precum şi a titlului şi cuprinsului art. 9 din proiect

"SECŢIUNEA 1

Sistemul de stabilire a salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar

Art. 9 – Salariile de bază/soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare

Salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare şi indemnizaţiile lunare, sporurile şi alte drepturi salariale specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaţionale de funcţii bugetare, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii precum şi pentru funcţiile de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. I –IX din prezenta lege."

e) eliminarea sintagmelor "Pentru realizarea diferenţierii soldelor funcţiilor de bază, se stabilesc soldele de funcţie" şi "Pentru realizarea diferenţierii salariilor funcţiilor de bază, se stabilesc salariile de funcţie", din cuprinsul art. 3 alin. (3), respectiv art. 4 alin. (3) din Anexa VI la proiect, în contextul în care o diferenţiere clară şi obiectivă este prevăzută doar la art. 5 din Anexa VI, pentru soldele de funcţie/salariile de funcţie.

2. ,,Suma sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite să nu poată depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază, după caz. "

Reglementarea, astfel, a acestei limite, la nivelul fiecărui ordonator de credite, aşa cum este prevăzut la art. 25 alin. (1) din proiect, face aproape imposibilă acordarea oricărui element de salarizare din categoria sporurilor, compensaţiilor, primelor şi indemnizaţiilor pentru executarea activităţilor şi misiunilor specifice, deosebite, în domeniul de activitate, acordate prin raportare la natura şi complexitatea activităţilor desfăşurate (munca în ture/schimburi, munca de noapte, operaţii speciale, combaterea şi prevenirea corupţiei, etc.), la condiţiile de muncă şi timpul efectiv lucrat, la expunerea la risc, pericol şi efort prelungit, mai ales în cazul structurilor cu activitate complexă şi operativă care au calitatea de ordonator secundar sau terţiar de credite (ex.: inspectoratele judeţene de poliţie, de jandarmi, de situaţii de urgenţă, poliţie de frontieră; imigrări; inspectorate generale; Inspectoratul General de Aviaţie; Direcţia Generală Anticorupţie).

În consecinţă, propunem reformularea art. 25 alin. (1) din proiect astfel:

"(1) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază sau a indemnizaţiilor lunare de încadrare, după caz (o reglementare mai avantajoasă – nota SNPPC)."

Atragem atenţia asupra utilizării sintagmei "adaosuri", cuvântul adaos fiind definit în dicţionarul explicativ ca fiind ceea ce se adaugă la ceva; supliment, completare, în cazul de faţă adaosuri fiind chiar sporurile, compensaţiile, primele, premiile şi indemnizaţiile. Această sintagmă a produs interpretări eronate şi în prezent, în aplicarea legislaţiei în vigoare, fiind cuprinsă în Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

În cazul în care reformularea propusă nu este oportună a fi reglementată şi pentru celelalte familii ocupaţionale, considerăm că se poate stabili o excepţie în sensul propus, pentru familia ocupaţională ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională".

3. Având în vedere principiile care stau la baza creării sistemului de salarizare unitară, considerăm că este necesar ca la aplicarea acestei legi să fie eliminate parţial cele mai importante discrepanţe salariale existente între situaţii, respectiv funcţii similare, în care se desfăşoară aceeaşi activitate în instituţii diferite din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau în aceeaşi instituţie, pentru ca scopurile propuse în asigurarea unei salarizări omogene, uniforme şi coerente să fie atinse.

Astfel, propunem reformularea art. 37 alin. (2) lit. b) din proiect:

"b. prin excepţie de la lit. a, se acordă următoarele creşteri salariale:

- pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, în soldele de funcţie/salariile de funcţie se include cuantumul sporului de fidelitate de 20% din solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009. În situaţia în care personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor beneficiază de cuantumul sporului de fidelitate inclus în solda de funcţie/salariul de funcţie potrivit reconstrucţiei salariale reglementate după 01.01.2010, se acordă diferenţa dintre cuantumul sporului de fidelitate aflat în plată şi cuantumul acestui spor stabilit pentru 20% din solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009;

- cuantumul brut al soldelor de funcţie/salariilor de funcţie de care beneficiază personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, se majorează cu 5% faţă de nivelul acordat pentru luna iunie 2017, după includerea cuantumului sporului de fidelitate de 20% din solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009;"

4. În vederea creşterii atractivităţii posturilor din mediul rural, propunem reformularea art. 20 alin. (1) din Anexa VI la proiect

" (1) Pentru activitatea desfăşurată în unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori în unităţi situate în localităţi sau zone unde atragerea personalului se face cu greutate, precum şi în mediul rural, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, beneficiază de un spor de până la 20% din solda de funcţie/salariul de funcţie/salariul de bază."

5. Stabilirea majorării prevăzute la art. 23 din Anexa VI la proiect, la 10% faţă de 12,5% (în proiect).

6. Introducerea categoriei de personal a poliţiştilor printre beneficiarii prevederilor art. 25 din Anexa VI la proiect, prin raportare la faptul că poliţiştii din cadrul centrelor de reţinere şi arestare preventivă se află în situaţii similare cu funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.

7. Propunem reglementarea unui tratament identic pentru situaţia personalului militar, a poliţiştilor şi a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie, prin reformularea art. 60 alin. (1) din Anexa VI la proiect, cu eliminarea alin. (3)

"(1) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare puşi la dispoziţie, potrivit legii, ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale, ca efect al trimiterii în judecata unei instanţe penale, în stare de libertate, precum şi cel eliberat pe cauţiune, după caz, beneficiază de solda de funcţie/salariul de funcţie minimă/minim corespunzătoare gradului deţinut, de solda de grad/salariul gradului profesional deţinut, de gradaţiile cuvenite, precum şi de alte drepturi salariale prevăzute de normele metodologice aprobate de ordonatorul principal de credite, până la definitivarea situaţiei.

8. Pentru eliminarea interpretărilor eronate, propunem înlocuirea sintagmei "potrivit funcţiei îndeplinite" din cuprinsul art. 66 alin. (1) din Anexa VI la proiect cu sintagma "potrivit funcţiei îndeplinite în instituţia unde acesta este detaşat."

9. În condiţiile în care personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare nu sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de stat, potrivit Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu suportă contribuţiile pentru asigurările sociale de stat conform Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, propunem eliminarea art. 84 alin. (1) din Anexa VI la proiect.

10. Propunem reglementarea unei soluţii legislative asemănătoare cu cea prevăzută pentru familia ocupaţională Sănătate, prin introducerea în Anexa VI a unui articol nou, pentru recunoaşterea unor regimuri speciale sau a unor restricţii profesionale.

"Art. … Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie acordat în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

.....................//......................

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: