Comunicate

Ordinul nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministr

Ordinul nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministr

Ordinul nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I.

Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 11 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

b1) la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.292/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

2. La articolul 2, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

g) mijloc de transport deţinut legal, cu orice titlu - autovehicul deţinut de către poliţist ori soţia/soţul acestuia în proprietate personală sau în baza unor contracte legale.

3. După articolul 3 se introduce nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

Art. 31. -

(1) În situaţiile prevăzute la art. 1 lit. b1), decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasările la şi de la locul de muncă urmează regimul deplasărilor în interesul serviciului.

(2) Decontarea cheltuielilor se face lunar, în condiţiile prezentului ordin, cu aprobarea conducătorului unităţii pe raportul scris al personalului îndreptăţit, pe baza documentelor justificative, cum ar fi: bonul fiscal de carburant, abonamente, legitimaţii, tichete sau bilete de călătorie, în original, precum şi a documentelor de confirmare a solicitării prezenţei poliţistului la serviciu, după caz.

(3) Pentru deplasările frecvente în interes de serviciu, în scopul realizării operative a sarcinilor, conducătorii unităţilor pot aproba procurarea de abonamente pe calea ferată sau auto dacă valoarea acestora este mai mică decât costul legitimaţiilor/tichetelor/biletelor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările din cursul unei luni.

(4) În situaţia în care nu există mijloace de transport în comun, iar deplasarea nu se poate efectua cu un mijloc de transport deţinut legal, cu orice titlu, se pot folosi şi autovehicule din înzestrarea Ministerului Afacerilor Interne.

(5) Misiunile ordonate sunt activităţile profesionale desfăşurate în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu stabilite potrivit legii, inclusiv intervenţiile la solicitări formulate prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă.

4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

Art. 41. -

(1) În situaţiile prevăzute la art. 3 şi 4, pot fi procurate şi bilete de călătorie, care se decontează în condiţiile prezentului articol.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza următoarelor documente de călătorie eliberate de operatorii de transport autorizaţi, pentru rutele respective, astfel:

a) abonament lunar, abonamente săptămânale sau bilete de călătorie, în varianta care este cea mai economică; sau

b) abonamente şi bilete de călătorie, atunci când abonamentele nu acoperă zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbătoare legală; sau

c) bilete de călătorie, în cazul motivat în care, pentru ruta utilizată, operatorii de transport autorizaţi nu emit abonamente.

(3) Varianta cea mai economică se stabileşte de către structura financiar-contabilă prin realizarea unei analize comparative a cheltuielilor pentru achitarea de abonamente lunare, abonamente săptămânale sau bilete de călătorie.

(4) Pentru stabilirea cazului motivat prevăzut la alin. (2) lit. c), personalul îndreptăţit depune:

a) un înscris eliberat de acest operator, potrivit căruia nu emite abonamente lunare sau săptămânale pe ruta respectivă; sau

b) o declaraţie pe propria răspundere că a solicitat operatorului de transport autorizat, de pe ruta de deplasare, abonament lunar sau săptămânal, iar acesta nu i l-a eliberat.

(5) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza biletelor de călătorie corespunzătoare călătoriilor efectuate, se poate realiza şi în cazul în care există doi sau mai mulţi operatori de transport autorizaţi, care împreună asigură, fracţionat, deplasarea pe ruta respectivă.

5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), deplasarea se aprobă de către:

a) conducătorul unităţii Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, pentru personalul propriu îndreptăţit ale cărui drepturi se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite;

b) conducătorul unităţii ierarhic superioare, pentru personalul îndreptăţit care are calitatea de conducător al unităţii sau cea de ordonator secundar/terţiar de credite.

(22) În situaţiile prevăzute la alin. (21), comisia se constituie la nivelul unităţilor la care se dă aprobarea de deplasare, iar membrii reprezentând personal din domeniile resurse umane, management operaţional, financiar-contabilitate şi logistic se asigură de către unităţile/structurile care deservesc această unitate, la cerere.

(23) În cazul personalului îndreptăţit din structurile teritoriale de audit, ale cărui drepturi nu se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi al personalului din structurile teritoriale subordonate nemijlocit Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale cărui drepturi se asigură din bugetul inspectoratelor de poliţie judeţene, conducătorul unităţii din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport constituie comisia în condiţiile alin. (2), la propunerea conducătorului structurii teritoriale. Propunerea, raportul de solicitare a deplasării şi documentele anexate acestuia se pun la dispoziţia comisiei prin grija conducătorului structurii teritoriale. În cadrul comisiei participă şi conducătorul structurii teritoriale, în calitate de membru.

6. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(6) Comisia analizează raportul de solicitare a deplasării, având în vedere situaţia mijloacelor de transport în comun, în funcţie de tip, grafic orar, distanţe şi rute, prin raportare la deplasarea solicitată, programul normal de lucru şi posibilitatea asigurării transportului cu aceste mijloace pentru prezenţa personalului la începerea programului şi pentru înapoierea la domiciliu/reşedinţă după terminarea programului."

7. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

(71) Atunci când comisia se constituie potrivit alin. (23), procesul-verbal, raportul de solicitare a deplasării şi documentele anexate acestuia se transmit conducătorului unităţii competent să gestioneze raporturile de serviciu/raporturile de muncă ale personalului îndreptăţit, pentru a hotărî potrivit alin. (7).

8. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 6. -

(1) În cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4), decontarea lunară a cheltuielilor de transport se face în baza cererii de decontare întocmite de personalul îndreptăţit, aprobată de conducătorul unităţii."

9. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Verificarea documentelor justificative depuse împreună cu cererea de decontare şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către structura financiar-contabilă."

10. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

d) un bon fiscal de carburant, emis de societăţile de distribuţie a produselor petroliere pentru achiziţia de carburant în luna care face obiectul decontării."

11. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Decontarea se realizează în funcţie de consumul mediu de carburant prevăzut de constructorul autovehiculului şi de sistemul de alimentare a acestuia, dar nu mai mult de 7,5 litri de carburant la 100 km parcurşi. Preţul de vânzare cu amănuntul în funcţie de care se va deconta contravaloarea carburantului este cel înscris în bonul fiscal de carburant prevăzut la alin. (2) lit. d)."

12. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

(31) În cazul modificării sistemelor de alimentare a motoarelor autoturismelor/mijloacelor de transport, care au fost iniţial omologate pentru circulaţia pe drumurile publice cu un anumit carburant prevăzut de constructor, decontarea cheltuielilor de transport se realizează în funcţie de preţul de vânzare cu amănuntul al carburantului utilizat potrivit modificării respective, dacă acest preţ este mai mic decât cel al carburantului prevăzut de constructor.

(32) În situaţia prevăzută la alin. (31), decontarea cheltuielilor de transport se poate face în funcţie de preţul de vânzare cu amănuntul al carburantului prevăzut de constructor, dacă există cauze obiective pentru care nu a fost utilizat carburantul potrivit modificării sistemelor de alimentare. Cauzele obiective şi distanţele parcurse în aceste condiţii se vor menţiona în cererea de decontare."

13. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) Distanţa «la şi de la locul de muncă», dacă locul de muncă se află la peste 5 km de localitatea de domiciliu sau de reşedinţă, în funcţie de care se decontează cheltuielile de transport, se stabileşte pe ruta cea mai scurtă între limita administrativ-teritorială a localităţii de domiciliu sau de reşedinţă şi locul de muncă, pe drumuri publice."

14. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

Art. 61. -

(1) Rapoartele persoanelor care solicită deplasarea la şi de la locul de muncă şi documentele aferente, în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) şi art. 4 alin. (4), se păstrează într-un dosar separat la structura financiar- contabilă.

(2) În cazul în care documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a)-c) au fost depuse împreună cu raportul de solicitare a deplasării sau la solicitarea comisiei pentru analiza deplasării, acestea nu vor mai însoţi cererea de decontare lunară a cheltuielilor de transport.

Art. II. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile pct. 26-28 din Normele metodologice privind drepturile de transport, acordarea indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de cazare poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/20041, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

1 Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 136/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Bucureşti, 4 mai 2015.

Nr. 42.

Parteneri SNPPC: