Comunicate

Ordonanta urgenta 3/2016 M.Of. 144 din 25-feb-2016

Ordonanta urgenta 3/2016 M.Of. 144 din 25-feb-2016

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea

Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

Având în vedere că Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile din subordine exercită competenţe privind ordinea şi

siguranţa publică, faptul că în acest domeniu există responsabilităţi care nu pot fi amânate sau îndeplinite în alte

termene decât cele stabilite de lege - cum ar fi, în anul curent, exercitarea competenţelor în cadrul a două procese

electorale generale -, faptul că ordinea şi siguranţa publică sunt supuse unor noi provocări externe, care se manifestă

prin creşterea fenomenului migraţionist la nivel european şi prin necesitatea sporirii măsurilor de securitate a individului,

ţinând seama de faptul că exercitarea competenţelor legale presupune existenţa resurselor şi că, în acest context,

încadrarea cu personal a posturilor deficitare reprezintă o cerinţă de primă importanţă,

luând în considerare faptul că din cauza reducerilor drastice ale numărului de indicatori în plată aprobaţi prin legile

bugetare anuale, aprobării unor cifre de şcolarizare mult inferioare faţă de nevoile instituţionale, părăsirii benevole a

sistemului sau pensionărilor, în perioada 2009-2015, Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile din subordine au

înregistrat pierderi de personal de peste 15.000 de salariaţi, că în anul 2016 în aceleaşi instituţii există peste 10.000 de

posturi vacante, că actualul cadru legal şi mecanismele de şcolarizare şi încadrare existente nu permit recuperarea

deficitului de resurse umane şi că există premise ca acest deficit să crească în contextul accesării drepturilor prevăzute

de legea pensiilor militare de stat,

întrucât lipsa unei intervenţii pentru rezolvarea acestei problematici riscă să creeze o vulnerabilitate pentru sistemul de

ordine şi siguranţă publică, cu consecinţe în planul securităţii individului,

văzând faptul că resursele bugetare permit acoperirea unei părţi a deficitului de personal, prin încadrarea directă a unor

funcţii de poliţist, prin concurs sau examen,

întrucât prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, sunt

restrictive în privinţa recrutării poliţiştilor din "sursă externă" şi că, în raport cu mecanismul de accedere în profesie prin

absolvirea unei instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, este necesară crearea unor reguli care să asigure

echilibru între cele două trasee de carieră,

luând în considerare faptul că lipsa unor reglementări dedicate modalităţii de accedere directă în profesie ar menţine un

risc privind vacantarea posturilor pentru care se va organiza concurs sau examen, prin migrarea personalului către

posturi mai atractive,

ţinând seama că în perioada imediat următoare este necesară intensificarea măsurilor de ordine publică pentru

asigurarea în bune condiţii a celor două procese electorale generale,

întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu

poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie

2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

"(21) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie

vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit.

b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din

care au făcut parte.

(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului

Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi

securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi

care îndeplinesc condiţiile legale."

2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (21), (22) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz."

3. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 10

(1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de

poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie,

avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi

următoarele condiţii speciale:"

4. La articolul 10, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne,

precum şi persoanele care urmează să ocupe funcţiile de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) nu trebuie să

aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

...............

(5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi la

ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al

ministrului afacerilor interne."

5. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

"(31) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea

în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor

profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă.

(32) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (22) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea

în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile

minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12

luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat."

6. La articolul 21, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"(71) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) şi (22) nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare,

detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care

intervine reorganizarea unităţii."

7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 23

(1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de poliţist în condiţiile

art. 9 alin. (21), (22) şi (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a

şefului unităţii de poliţie şi în prezenţa a doi poliţişti."

Art. II

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie

2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va

republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

C ontrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 144 din data de 25 februarie 2016

Parteneri SNPPC: