Comunicate

Proiect de modificare a OMAI nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

Proiect de modificare a OMAI nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

ORDINUL VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE Nr. _____ din _______.2015

pentru modificarea unor acte normative din

domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera f1) va avea următorul cuprins:

„f1) recrutarea din sursă internă - recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deţine aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; activitatea se realizează etapizat, începând cu personalul unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant, cu respectarea corpurilor profesionale/militare, iar în etapa/etapele următoare aceasta se poate extinde, succesiv: la personalul altor unităţi; la personalul care poate face obiectul trecerii într-un corp profesional/militar superior, inclusiv prin dobândirea altui statut profesional, ca urmare a promovării de către agenţii de poliţie, maiştrii militari sau subofiţeri a concursului/examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer de poliţie sau ofiţer; după caz, la alte categorii profesionale ale Ministerului Afacerilor Interne;”.

2. La articolul 21 alineatul (1), litera a) se abrogă.

3. La articolul 21 alineatul (11), litera g) se abrogă.

4. La articolul 42, partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Agenţii de poliţie, maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţeri de poliţie sau ofiţeri, în condiţiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:”

Art. II. – Articolul 18 din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne nr. 69/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

VICEPRIM-MINISTRU PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ,

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

GABRIEL OPREA

Parteneri SNPPC: