Comunicate

PROPUNERILE SNPPC AU TRECUT DE PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PROPUNERILE SNPPC AU TRECUT DE PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Astăzi, 25 aprilie a.c., a fost votat în plen proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx 157/2017 din 13 martie 2017 Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.

SNPPC a formulat patru amendamente, iar în urma dezbaterilor au fost votate trei dintre acestea. Cel de-al patrulea, referitor la creșterea majorării salariale pentru SDSL de la 75 la 100 % a fost prorogat pentru Legea unitară de salarizare în sistem bugetar, care, probabil, va intra în vigoare de la 1 iulie.

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), începând cu luna aprilie 2017, personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de prevederile art.31 alin. (6) şi (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.”

Prin acest amendament se propune acordarea, începând cu luna aprilie 2017, a celei de a doua tranşe de 50% din suma compensatorie corespunzătoare salariului de merit în plată în anul 2009, şi nu începând cu luna august 2017.

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

„(31) Personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie, acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(32) Condiţiile de acordare a majorării prevăzute la alin.(31), inclusiv activităţile pentru care se asigură continuitatea îndeplinirii atribuţiilor specifice, se stabilesc prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională.”

Pentru recompensarea polițiștilor și personalului contractual care trebuie să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, fiind, practic, la dispoziţie 24/24 (de la domiciliu).

Se propune ca activităţile concrete şi condiţiile de acordare a sporului să se stabilească prin ordin al conducătorilor instituţiilor de apărare.

3. La articolul 4 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Prin excepţie de la prevederile art.1 alin.(1), începând cu luna aprilie 2017, pentru personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sporurile, indemnizaţiile şi alte asemenea drepturi specifice acestui domeniu de activitate, acordate proporţional cu timpul efectiv lucrat - pe baza pontajelor, şi care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcţiei de bază/solda funcţiei de bază, precum şi drepturile salariale acordate pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică sau, după caz, pentru risc şi pericol deosebit, se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit, al cărei/cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

(3) Cuantumul drepturilor salariale determinate potrivit alin.(2) nu poate fi mai mic decât cel stabilit ca urmare a modalităţii de calcul utilizată în luna martie 2017.”

Discrepanţele salariale înregistrate la nivelul diferitelor categorii de personal din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională faţă de alte domenii de activitate, s-au acutizat începând cu data de 01.08.2016, în mod deosebit, prin modalitatea de calcul diferită a sporurilor şi a altor drepturi specifice activităţii, în contextul evoluţiei rapide a nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în condiţiile în care baza de calcul a acestor elemente salariale se situează la nivelul stabilit la data de 31.12.2009. Valoarea de referinţă sectorială (VRS) este printre cele mai mici din ţară (197,3 lei), iar coeficienţii de ierarhizare, care, multiplicaţi cu VRS, stabilesc baza de calcul a drepturilor, sunt de asemenea foarte mici, maximul prevăzut pentru corpul agenţilor/subofiţerilor fiind de 2,90, în situaţia în care corpul menţionat totalizează 80% din masa de salariaţi ai sistemului. Avem astfel un salariu de funcţie la nivel anului 2009 de maxim 573 de lei pentru 80% din salariaţii structurii de apărare naţională, cu o medie situată mult sub acest plafon maximal, iar această valoare nu se consideră corespondentăa cu salariul de bază minim brut pe ţară.

În acest context apreciem că sunt necesare amendamentele propuse, în scopul asigurării unei evoluţii corecte a salariilor, ţinând cont de dificultatea muncii prestate şi nivelul riscurilor asumate.

SNPPC asigură membri că va depune eforturi susținute pentru ca și celelalte amendamente, pe care le-am mai postat și le-am propus Guvernului și Parlamentului, să se regăsească în legea unitară de salarizare.

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: