Comunicate

PROTOCOL DE COLABORARE SINDICALA IN M.A.I.

PROTOCOL DE COLABORARE SINDICALA IN M.A.I.

PROTOCOL DE COLABORARE (varianta semnata este afisata pe pagina noastra de facebook)

Bucureşti, 08.03.2018

Părţile:

1. Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, reprezentată prin Coarnă Dumitru – preşedinte,

2. Federaţia Sindicatelor Democratice ale Poliţiştilor din România ,,A.I.Cuza”, reprezentată prin Babuş Ionel – preşedinte,

3. Federaţia Sindicatelor Poliţiştilor ,,Sed Lex”, reprezentată prin Vîlnei Florin – preşedinte,

4. Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie, reprezentat prin Mandache Constantin – vicepreşedinte ,

5. Sindicatul Naţional Uniunea Poliţiştilor ,,Unipol”, reprezentat prin Idita Marius – preşedinte,

6. Sindicatul Poliţiştilor Europeni ,,Europol”, reprezentat prin Andreica Cosmin– preşedinte,

7. Sindicatul Poliţiştilor ,,Diamantul”, reprezentat prin Păscuţ Emil,

8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor ,,Onoare şi Respect” din MAI, reprezentat prin Borovină Marin, preşedinte

au încheiat prezentul PROTOCOL DE COLABORARE, în conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2011 (modificată şi completată) privind dialogul social şi cu statutele juridice ale organizaţiilor sindicale semnatare.

OBIECTIVELE PROTOCOLULUI:

- crearea unui cadru juridic, organizatoric şi funcţional de acţiune sindicală comună, în vederea realizării obiectivelor prevăzute în statutele juridice ale părţilor şi soluţionării revednicărilor comune, cu ocazia manifestărilor de protest pe care le vom organiza în cursul lunii martie 2018, respectiv 22-23.03.2018-pichetări, 26-30.03.2018-pichetări; 24.03.2018-miting în Piaţa Revoluţiei şi marş spre Piaţa Victoriei (Bucureşti);

- asigurarea sprijinului reciproc în vederea soluţionării revendicărilor comune privind drepturile şi interesele poliţiştilor şi personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne;

- identificarea unor soluţii de UNIFICARE a mişcării sindicale din M.A.I.

PRINCIPII DE COLABORARE ŞI ACŢIUNE:

- părţile se obligă să analizeze şi să promoveze, în comun, în vederea soluţionării, problemele care prezintă interes pentru membrii lor de sindicat, în cadrul dialogului tripartit;

- părţile vor acţiona unitar, în raport cu interesele comune, ori de cate ori se impune organizarea de acţiuni sindicale, de orice natură, inclusiv mitinguri şi pichetări de protest, pentru promovarea şi susţinerea intereselor salariale şi socio-profesionale ale membrilor lor de sindicat;

- părţile îşi vor acorda consultanţă şi vor acţiona în vederea asigurării sprijinului reciproc pentru negocierea şi încheierea acordurilor/contractelor colective de muncă la nivelul ramurii pe care o reprezintă.

Pag.1/2

REVENDICĂRI SINDICALE COMUNE:

1 – finanţarea corespunzătoare a Ministerului Afacerilor Interne, pentru asigurarea cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor materiale necesare unităţilor din subordine;

2 – salarizarea adecvată a personalului pe care îl reprezentam în cadrul familiei noastre ocupaţionale şi includerea în grila aferentă Legii-cadru nr. 153/2017, cu 85% din cuantumurile prevăzute pentru anul 2022;

3 – dotarea logistică în raport cu riscurile şi complexitatea misiunilor poliţieneşti, pentru a nu fi afectată capacitatea operaţională şi pentru a se asigura protecţia fizică a poliţiştilor;

4 – modificarea Statutului poliţistului, în raport cu propunerile înaintate MAI, în acest sens, de către părţile semnatare ale Protocolului;

5 – modificările aduse Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în luna septembrie 2017, prin care s-a diminuat cuantumul net al pensiei de serviciu.

DISPOZIŢII FINALE:

- părţile se obligă să nu deruleze acţiuni sindicale care să contravină prezentului protocol;

- părţile convin ca, în cazul în care vor încheia alte protocoale cu organizaţii de profil, să se informeze reciproc asupra conţinutului acestora şi să respecte principiile din prezentul protocol;

- părţile se obligă să promoveze prezentul protocol şi să-l menţioneze în materialele de informare publică internă şi externă, atunci când organizează acţiuni care se bazează pe prevederile acestuia.

Încheiat în 8 (opt) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Semnăturile reprezentanţilor Părţilor:

1. Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România

Coarnă Dumitru – preşedinte

2. Federaţia Sindicatelor Democratice ale Poliţiştilor din România ,,A.I.Cuza”

Babuş Ionel – preşedinte

3. Federaţia Sindicatelor Poliţiştilor ,,Sed Lex”

Vâlnei Florin – preşedinte

4. Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie

Mandache Constantin – vicepreşedinte

5. Sindicatul Naţional Uniunea Poliţiştilor ,,Unipol”

Idita Marius – preşedinte

6. Sindicatul Poliţiştilor Europeni ,,Europol”

Andreica Cosmin - preşedinte

7. Sindicatul Poliţiştilor ,,Diamantul”

Păscuţ Emil - reprezentant

8. Sindicatul Naţional al Poliţiştilor ,,Onoare şi Respect” din MAI

Borovină Marin - preşedinte

Pag.2/2

Parteneri SNPPC: