Comunicate

Scrisoare adresata Ministrului Afacerilor Interne

Scrisoare adresata Ministrului Afacerilor Interne

Către

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE,

Domnului ministru PETRE TOBĂ

Stimate domnule ministru,

Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual din România și Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI vă propun, în cele ce urmează, analizarea unor soluții la situațiile generate de Deciziile CCR, prin care mai multe prevederi din Legea nr. 360/2002 privind statutul polițistului au fost declarate neconstituționale:

- Decizia CC nr. 637/13.10.2015 - prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului sunt neconstituționale - Metodologia privind evaluarea polițistului se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.);

- Decizia CC din 24 martie 2016 referitoare la prevederile art.18 din Legea 360/2002 privind Statutul polițistului în sensul că sunt neconstituționale - Posturile de conducere se ocupă prin examen sau concurs, după caz, în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.;

- Decizia CC din 19 aprilie 2016 referitoare la prevederile art. 78 alin. (1) din Legea 360/2002 privind Statutul polițistuluiîn sensul că - "procedura si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale politistului se stabilesc prin ordin al ministrului Administratiei si Internelor".

De asemenea, FSNPPC a atras atenția cu privire la dispoziții prevăzute în H.G. nr. 1292/ 2003 privind drepturile de transport ale poliţiştilor, elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea poliţiştilor precum și Ordine M.A.I. (legislație secundară), care, în opinia noastră, contravin Constituției României și O.G. nr. 137 din 31 august 2000 (republicată) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare - sintagma polițiști mutați la cerere, care generează drepturi diferite decât la colegi aflați în situații similare, care au fost mutați în interesul serviciului.

Alte prevederi care se aplică greșit sau nu se pot aplica corect (funcție de fișa postului sau condițiile grele) sunt cele din HG nr. 1.822 din 28 octombrie 2004 privind stabilirea locurilor de munca si activitatilor cu conditii deosebite, speciale si alte conditii, specifice pentru politisti.

Domnule ministru

Soluția pe care o propunem, pe o perioadă tranzitorie, până la modificarea Legii nr. 360/2002, cu privire la acest asspecte, este aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, care la art. 5 alin (3) prevede faptul că: În cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice şi consulare, precum şi poliţiştilor şi altor structuri ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, dispoziţiile speciale pot reglementa prevederi de natura celor prevăzute la alin. (2), precum şi cu privire la carieră.

De menționat prevederile art. 6 - Prevederile prezentei legi nu se aplică:

a)personalului contractual salariat din aparatul propriu al autorităţilor şi instituţiilor publice, care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire, pază, precum şi altor categorii de personal care nu exercită prerogative de putere publică. Persoanele care ocupă aceste funcţii nu au calitatea de funcţionar public şi li se aplică legislaţia muncii;

b)personalului salariat încadrat, pe baza încrederii personale, la cabinetul demnitarului;

c)corpului magistraţilor;

d)cadrelor didactice;

e)persoanelor numite sau alese în funcţii de demnitate publică.

În opinia noastră, Legea 188/1999 constituie lege generală în acest caz, iar dacă anumite prevederi sunt scoase din legea specială, pot fi aplicate normele generale.

De asemenea, vă solicităm să revedeți modul de recrutare din sursă externă a polițiștilor (procedura afișată pentru ocuparea posturilor vacante de agenți de poliție), în sensul verificarii modului în care se calculează media finală (care în prezent este o medie a probei practice de avaluare a aptitudinilor și performanței fizice – probe sportive – cu media testului scris).

În situația în care MAI apreciază că există alte soluții juridice legale, care să acopere vidul legislativ existent în urma deciziilor CCR, vă rugăm să ne comunicați cu prioritate propunerile instituției.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: