Comunicate

Statutul politistului a fost modificat in ceea ce priveste evaluarea activităţii şi conduitei acestuia

Statutul politistului a fost modificat in ceea ce priveste evaluarea activităţii şi conduitei acestuia

La insistențele SNPPC, astăzi, plenul Camerei Deputaților, for decizional, a votat cu unanimitate modificările propuse a fi aduse Legii nr. 360/2002, cu privire la procedura de evaluare a activităţii şi conduitei poliţistului.

Reamintim că în data de 13 octombrie 2015, Curtea Constituțională, a constatat că dispoziţiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, „Metodologia privind evaluarea poliţistului se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor”, sunt neconstituţionale.

SNPPC speră ca, astfel, până la 15 iulie să poată fi avansați polițiștii care îndeplinesc condițiile legale.

Tot in sedinta de astazi, a fost aprobata ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 24 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

Având în vedere că Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile din subordine exercită competenţe privind ordinea şi siguranţa publică, faptul că în acest domeniu există responsabilităţi care nu pot fi amânate sau îndeplinite în alte termene decât cele stabilite de lege - cum ar fi, în anul curent, exercitarea competenţelor în cadrul a două procese electorale generale -, faptul că ordinea şi siguranţa publică sunt supuse unor noi provocări externe, care se manifestă prin creşterea fenomenului migraţionist la nivel european şi prin necesitatea sporirii măsurilor de securitate a individului,

ţinând seama de faptul că exercitarea competenţelor legale presupune existenţa resurselor şi că, în acest context, încadrarea cu personal a posturilor deficitare reprezintă o cerinţă de primă importanţă,

luând în considerare faptul că din cauza reducerilor drastice ale numărului de indicatori în plată aprobaţi prin legile bugetare anuale, aprobării unor cifre de şcolarizare mult inferioare faţă de nevoile instituţionale, părăsirii benevole a sistemului sau pensionărilor, în perioada 2009-2015, Ministerul Afacerilor Interne şi instituţiile din subordine au înregistrat pierderi de personal de peste 15.000 de salariaţi, că în anul 2016 în aceleaşi instituţii există peste 10.000 de posturi vacante, că actualul cadru legal şi mecanismele de şcolarizare şi încadrare existente nu permit recuperarea deficitului de resurse umane şi că există premise ca acest deficit să crească în contextul accesării drepturilor prevăzute de legea pensiilor militare de stat,

întrucât lipsa unei intervenţii pentru rezolvarea acestei problematici riscă să creeze o vulnerabilitate pentru sistemul de ordine şi siguranţă publică, cu consecinţe în planul securităţii individului,

văzând faptul că resursele bugetare permit acoperirea unei părţi a deficitului de personal, prin încadrarea directă a unor funcţii de poliţist, prin concurs sau examen,

întrucât prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, sunt restrictive în privinţa recrutării poliţiştilor din "sursă externă" şi că, în raport cu mecanismul de accedere în profesie prin absolvirea unei instituţii de învăţământ pentru formarea poliţiştilor, este necesară crearea unor reguli care să asigure echilibru între cele două trasee de carieră,

luând în considerare faptul că lipsa unor reglementări dedicate modalităţii de accedere directă în profesie ar menţine un risc privind vacantarea posturilor pentru care se va organiza concurs sau examen, prin migrarea personalului către posturi mai atractive,

ţinând seama că în perioada imediat următoare este necesară intensificarea măsurilor de ordine publică pentru asigurarea în bune condiţii a celor două procese electorale generale,

întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.La articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

"(21) În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte.

(22) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale."

2.La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(5) Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (21), (22) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz."

3.La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 10

(1) La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte, pe lângă condiţiile generale legale prevăzute pentru funcţionarii publici, şi următoarele condiţii speciale:"

4.La articolul 10, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(3) Candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanele care urmează să ocupe funcţiile de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

...............

(5) Recrutarea şi selecţionarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ proprii şi la ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) se realizează potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne."

5.La articolul 21, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

"(31) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă.

(32) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (22) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat."

6.La articolul 21, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

"(71) Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (21) şi (22) nu le pot fi modificate raporturile de serviciu prin delegare, detaşare, mutare şi transfer timp de cel puţin trei ani de la numirea în prima funcţie, cu excepţia situaţiei în care intervine reorganizarea unităţii."

7.La articolul 23, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 23

(1) La acordarea primului grad profesional, absolventul sau persoana care a dobândit calitatea de poliţist în condiţiile art. 9 alin. (21), (22) şi (3) depune jurământul de credinţă în faţa şefului instituţiei de învăţământ sau, după caz, a şefului unităţii de poliţie şi în prezenţa a doi poliţişti."

Art. II

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale

şi persoanelor vârstnice,

Claudia-Ana Costea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 144 din data de 25 februarie 2016

Parteneri SNPPC: