Comunicate

Tematica și bibliografia admitere școli postliceale M.A.I. sesiunea martie-mai 2022

Tematica și bibliografia admitere școli postliceale M.A.I. sesiunea martie-mai 2022
Tematica și bibliografia recomandate candidaților înscriși la concursul de admitere în școlile postliceale de ordine publică ale M.A.I. (varianta finală, modificată în baza adresei M.A.I. – Direcţia Generală Management Resurse Umane)
 
I. Limba română – 40%
 
Tematică:
LEXIC
 Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului
 Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat
 Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală
 Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Neologismele
 Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele
 Cuvintele polisemantice
 Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii)
 Pleonasmul
NOŢIUNI DE FONETICĂ
 Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul
 Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe
MORFOSINTAXA
 Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (articol, substantiv, pronume, numeral, adjectiv, verb). Locuţiunile. Categorii morfologice (gen, număr, caz, persoană, grad de comparaţie, diateza, conjugare, mod, timp). Funcţii sintactice
 Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie)
NOŢIUNI DE SINTAXĂ
 Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare)
 Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent
 Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie
SINTAXA PROPOZIŢIEI ȘI A FRAZEI
 Predicatul și propoziția subordonată predicativă
 Subiectul și propoziția subordonată subiectivă
 Atributul şi propoziţia subordonată atributivă
 Complementul. Complementul direct şi indirect. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop
 Propoziţia subordonată completivă directă
 Propoziţia subordonată completivă indirectă
 Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop
 
II. Limba străină - 15%
 
LIMBA ENGLEZĂ
Tematică:
MORFOLOGIE
ARTICOLUL: Hotărât, nehotărât, zero
SUBSTANTIVUL: Pluralul substantivelor; Substantive defective de număr
ADJECTIVUL: Tipuri; Gradele de comparație
PRONUMELE: Tipuri
NUMERALUL: Tipuri
VERBUL: Indicativul, subjonctivul, infinitivul, participiul, gerunziul, diateza activă, diateza pasivă, Verbele auxiliare, modale, regulate, neregulate; Modurile personale, nepersonale
ADVERBUL: Tipuri; Grade de comparație
CUVINTE DE LEGĂTURĂ: Prepoziții, conjuncții, locuțiuni
SINTAXA: Tipuri de propoziții (enunțiative, interogative, negative); Corespondența timpurilor; Vorbirea directă și indirectă; Întrebări disjunctive
LEXIC: Cuvinte și expresii, sinonime, antonime, paronime.
 
LIMBA FRANCEZĂ
Tematică:
MORFOLOGIE
ARTICOLUL: Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv. Omisiunea articolului
SUBSTANTIVUL: Genul substantivelor. Numărul substantivelor
ADJECTIVUL: Acordul adjectivului calificativ. Gradele de comparație. Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte
NUMERALUL: Tipuri
PRONUMELE: Tipuri
VERBUL: Modurile verbelor. Timpurile verbelor. Diatezele verbelor. Si condiţional, Si dubitativ. Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele reflexive). Verbele impersonale.’’
ADVERBUL: Tipuri. Grade de comparație
CUVINTE DE LEGĂTURĂ: Prepoziţia, locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia, locuțiuni conjuncționale
SINTAXA: Concordanța timpurilor la modul indicativ. Sintaxa propoziţiei: exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei. Sintaxa frazei: propoziţii subordonate completive, circumstanţiale, relative. Propoziția/fraza interogativă directă/indirectă. Propoziția/fraza afirmativă/negativă. Propoziția/fraza imperativă/emfatică.
LEXIC: Cuvinte și expresii; sinonime, antonime, paronime, omonime, familii de cuvinte, cuvinte polisemantice.
 
Bibliografie:
- Dicționar Ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a-II-a revăzută și adăugită, Academia Română, Institutul de Lingvistică.
- Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin ordinele Ministerului Educaţiei, aflate în vigoare, în anul școlar 2020-2021, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs.
 Subiectele nu vizează conținutul unui manual anume.
 
III. Legislația specifică Ministerului Afacerilor Interne, precum și instituțiilor politice ale statului – 20%
 
A. Legislație specifică MAI
 Ministerul Afacerilor Interne – organizare, funcționare, atribuții
 Poliția Română– organizare, funcționare, atribuții
 Poliția de Frontieră Română – organizare, funcționare, atribuții
 Jandarmeria Română – organizare, funcționare, atribuții
 Etica și deontologia personalului Ministerului Afacerilor Interne
 
B. Instituții politice ale statului: Parlamentul României, Președintele României, Guvernul României, administrația publică, autoritatea judecătorească.
 
Bibliografie:
- Constituția României
- Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, cu modificările şi completările ulterioare
- Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcționarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului.
 
IV. Educație civică și cetățenească, exerciții de evaluare a capacității de analiză și sinteză, precum și exerciții privind deprinderea raționamentului logic - 15%
 
Tematică:
 Apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 Drepturi ale cetățenilor și respectarea principiului egalitații între aceștia
 Forme de discriminare și sancționarea acestora
 Argumentarea și structura argumentării
 Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni), raporturi între termeni
 Propoziții categorice: tipuri de propoziții categorice, raporturi logice între propoziții categorice
 Raționamente: caracterizare generală (definire, structură) – tipuri de raționamente: raționamente deductive imediate cu propoziții categorice (obversiunea, conversiunea), raționamente deductive mediate (silogismul – caracterizare generală, figuri și moduri silogistice, verificarea validității silogismelor) și raționamente nedeductive (inducția completă și inducția incompletă);
 Utilizarea unor raționamente adecvate în luarea deciziilor
 Stabilirea unor corelații între întemeierea deciziilor, acțiune și consecințele acestora
 
Bibliografie:
 
- Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 (emitent Organizația Națiunilor Unite)
- Convenția din 4 noiembrie 1950 pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, actualizată ( Titlul I Drepturi și libertăți)
- Constituția României ( Tilul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale)
- OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul I și capitolul II – art. 6-15).
 
Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin ordinele Ministerului Educaţiei, aflate în vigoare în anul școlar 2020-2021, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs. Subiectele nu vizează conținutul unui manual anume.
 
Atasăm link-uri către subiectele din anii anteriori. Mult succes tuturor ! 
 
 
Parteneri SNPPC: